StoryEditor

Rolnicy żądają zakończenia dzierżawy gruntów spółki "Babinek". Czy jest szansa na zmianę umowy?

Zachodniopomorscy rolnicy żądają zakończenia dzierżawy gruntów dla spółki „Babinek”. Ale ministerstwo rolnictwa podkreśla, że rolników nie wolno dyskryminować i tłumaczy dlaczego na początku 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodził się jednak na podpisanie aneksu do umowy, która przedłużyła dzierżawę do 2043 r.
02.04.2024., 13:35h

- Polska ziemia powinna być w rękach polskich rolników z wielu istotnych powodów, które dotyczą zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i strategicznych – napisał w interpelacji do MRiRW poseł Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, który zapytał o sprawę Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Babinek spółka z o.o.

Przedłużona dzierżawa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał aneks do umowy z tą spółką, na której czele, zdaniem posła Mateckiego, stoi Francuz. KOWR przedłużył spółce dzierżawę ziemi na kolejne prawie 20 lat, choć Izba Rolnicza i okoliczni rolnicy (powiat gryfiński) wydali negatywną opinię. Chodzi o ziemię, która powinna wrócić do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na skutek wygasania dzierżaw, a potem trafić w ich ręce. - Podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. Kiedy jest zapotrzebowanie rolników, to w tym momencie KOWR powinien dążyć do tego, aby mieli możliwość uprawy ziemi – kontynuował poseł D. Matecki, który zapytał dlaczego przedłużono umowę z firmą i czy rolnicy mogą oczekiwać jej wypowiedzenia oraz rozdysponowania odzyskanych w ten sposób ziem w przetargach ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych.

Co na to KOWR?

Z informacji przedstawionych w odpowiedzi przypomniano, że Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Babinek” sp. z o.o. dzierżawi nieruchomości rolne od 1993 r. Pierwotna umowa dzierżawy obejmowała powierzchnię 1115,57 ha. Dzierżawca podlegał procedurze wyłączenia 30% użytków rolnych na podstawie przepisów z 2011 r. i z końcem 2015 r. wyłączył z umowy grunty o powierzchni ok. 284 ha, które zostały rozdysponowane w przetargach na rzecz rolników indywidualnych.

- Spółka poprzez wyłączenie z przedmiotu dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych, nie utraciła uprawnienia do przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej pozostałą część gruntów – napisał w odpowiedzi minister Czesław Siekierski.

W związku z upływem terminu na jaki umowa została zawarta, PR-P „Babinek” złożyła w wymaganym ustawowo terminie stosowne oświadczenie o zamiarze kontynuowania tej umowy. Oddział Terenowy KOWR w Szczecinie po wielu rozmowach prowadzonych ze spółką oraz wymianie korespondencji w tym zakresie, w dniu 12 października 2022 r. przedstawił warunki na jakich zamierza kontynuować przedmiotową umowę, a mianowicie wydłużenie okresu dzierżawy do 31 sierpnia 2032 r. oraz wyłączenie z przedmiotu dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r. części gruntów o łącznej powierzchni 258,4889 ha.

Zgoda Centrali KOWR

Do podjęcia takiej decyzji (przedłużenie dzierżawy powyżej 500 ha) potrzebna była jednak zgoda Dyrektora Generalnego KOWR, którym wówczas był Waldemar Humięcki. W Centrali KOWR miało wówczas miejsce spotkanie Dyrektora Generalnego KOWR z przedstawicielami Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie, spółki i rolników, którzy domagali się „wygaszenia” tej umowy dzierżawy. Dyrektor Generalny KOWR wysłuchał stanowisk wszystkich zainteresowanych stron, jednak nie stwierdził jakichkolwiek uchybień w trwającej procedurze związanej z przedłużeniem przedmiotowej umowy.

Przedłużenie umowy dzierżawy

20 grudnia 2022 r. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR udzielił szczególnego pełnomocnictwa dla Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR  w Szczecinie do wydłużenia przedmiotowej umowy dzierżawy na okres do 31 sierpnia 2034 r. i wyłączenie po zbiorach w 2023 r. części dzierżawionej nieruchomości z obrębów Babinek i Lubanowo, o łącznej powierzchni około 215 ha, które w dniu 27 stycznia 2023 r. zmienił w części dotyczącej przedłużenia tej umowy do 31 października 2042 r. Na tej podstawie 27 stycznia 2023 r. pomiędzy stronami umowy dzierżawy zawarty został aneks nr 11 wydłużający tę umowę do 31 października 2042 r. i wskazujący na wyłączenie części gruntów po zbiorach w 2023 r., o łącznej powierzchni około 215 ha.

Co dalej z Babinkiem?

Aktualnie przedmiotem dzierżawy PR-P „Babinek” sp. z o.o. jest zabudowana nieruchomość położona na terenie Gminy Banie, o łącznej powierzchni ok. 487 ha.

Ziemie, które wróciły do KOWR przygotowano do ponownego rozdysponowania na rzecz rolników indywidualnych. W wyniku przeprowadzonych przetargów ograniczonych ustaleni zostali kandydaci na dzierżawców tych gruntów.

Jak KOWR uzasadniał swoją decyzję?

Jak informuje MRiRW w procedurze przedłużenia przedmiotowej umowy dzierżawy uwzględniono m.in. to, że dzierżawca posiada wiarygodność finansową, wywiązuje się z warunków umowy wobec KOWR oraz wobec innych jednostek z tytułu zobowiązań publicznoprawnych. Gospodarstwo rolne w Babinku w trakcie trwania umowy dzierżawy zostało znacznie zmodernizowane przez spółkę i prowadzone jest na wysokim poziomie agrotechnicznym. W strukturze zasiewów znajdują się przede wszystkim ziemniaki konsumpcyjne i hodowlane, a areał upraw jest nawadniany zainstalowanym specjalnie w tym celu systemem nawadniającym. Długość okresu dzierżawy jest związana w szczególności z rentownością realizowanych oraz planowanych przez spółkę nakładów inwestycyjnych. Spółka planuje budowę zakładu produkcji biogazu oraz infrastruktury związanej z przetwórstwem ziemniaka.

Nie można dyskryminować rolników !

MRiRW podkreśla, że deklaracje zachodniopomorskich rolników co do zainteresowania dzierżawą państwowych gruntów rolnych objętych umową dzierżawy zawartą ze spółką prawa handlowego nie oznacza, że KOWR automatycznie powinien wygasić w każdym przypadku taką umowę, a w przypadku umowy zawartej z rolnikiem indywidualnym ją wydłużyć.

- Dyskryminowanie jednych rolników kosztem drugich tylko ze względu m.in. na osobowość prawną czy też obywatelstwo, nie powinno więc mieć miejsca. Pan Stephane Gerard jest prezesem zarządu spółki pn. Przedsiębiorstwo Rolno- Przemysłowe „Babinek” sp. z o.o. i włada językiem polskim. Zarówno on, jak i jego rodzina od ponad 20 lat z wielkim zaangażowaniem prowadzą działalność rolniczą na dzierżawionej nieruchomości i traktują ją jako ich „gospodarstwo rodzinne”. Niezrozumiałe jest zatem podnoszenie przez Pana Posła, że na czele tej spółki „stoi Francuz”, w kontekście argumentu przemawiającego za nieprzedłużeniem umowy dzierżawy – podsumował minister Czesław Siekierski.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 19:03