StoryEditor

Dofinansowania na fotowoltaikę i pompy ciepła. O co najczęściej pytają rolnicy?

  Zostało jeszcze tylko kilka dni aby złożyć wniosek na inwestycje w gospodarstwach związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii. Jednak pojawia się sporo pytań rolników na temat naboru. O co najczęściej pytają rolnicy?
14.02.2023., 10:02h

ARiMR w ramach PROW 2014-2020 uruchomiła nabór w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” - Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). O pomoc można się ubiegać, jeśli rolnik posiada co najmniej 1 ha lub jeśli rolnicy posiadają nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. O pomoc nie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą produkcję ryb.

Wsparcie finansowe można otrzymać na instalację paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele mogą być na gruncie lub budynku, jednak dach nie może zawierać azbestu.

Warunki dofinansowania

ARiMR zaznacza, że inwestycja objęta wsparciem musi być dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji w którym wskazane jest m.in. zużycie energii elektrycznej wynikające z faktur wystawionych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Całkowita moc urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW) w gospodarstwie, przy czym wykorzystanie mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekraczać 10 kW i stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń. Magazyn energii (pojemność w kWh) musi przyjmować co najmniej połowę prądu wytwarzanego przez instalację fotowoltaiczną.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in.:

  • zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania,
  • budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu
  • koszty zakupu pomp ciepła.

Ile można otrzymać?

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz E (nawadnianie w gospodarstwie).

O co najczęściej pytają rolnicy?

Nabór trwa jeszcze tylko dwa tygodnie, a rolnicy mają sporo wątpliwości, czy mogą składać wnioski. MRiRW opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań przez rolników oraz odpowiedzi na te pytania.

1. Czy w obszarze zielona energia w gospodarstwie zakup magazynów energii jest obligatoryjny?

Przepisy mówią o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii”. Zatem tak, do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu zielona energia w gospodarstwie w sytuacji, gdy w gospodarstwie zamontowane są już panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW?

Niestety nie – rolnik, który posiada już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 kilowatów, nie może ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a przepisy określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów. Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji o kolejne panele posadowione na innej działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. Jeżeli natomiast rolnik posiada już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kilowatów, może uzyskać wsparcie na jej rozbudowę, ale tylko do określonej przepisami rozporządzenia wykonawczego maksymalnej mocy 50 kilowatów.

3. Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania budynku jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym?

Pompa ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewana domu mieszkalnego w gospodarstwie. Należy jednak pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kilowatów i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie.

4. Czy składając wniosek muszę być prawnym na dzień składania wniosku właścicielem przyłącza? Czy licznik mogę przepisać na siebie od ojca w trakcie rozpatrywania wniosku? Aktualnie prąd z licznika jest na ojca. Od ojca dzierżawię budynki i pole, które wchodziły w skład jego gospodarstwa, w którym są chłodnie do przechowywania owoców.

Przepisy rozporządzenia nie wykluczają możliwości przepisania przyłącza na wnioskodawcę w trakcie ubiegania się przez niego o pomoc pod warunkiem, że taki stan faktyczny pozwoli na przedstawienie właściwie sporządzonego projektu instalacji o którym mowa w § 4 ust 1b. pkt 2 rozporządzenia oraz spełnienie pozostałych wymagań dotyczących wnioskodawcy i planowanej operacji określonych w rozporządzeniu. Sytuacja, kiedy licznik nie jest przepisany na aktualnego właściciela może być problematyczna i należy ją jak najszybciej wyjaśnić z dostawcą prądu. Na potrzeby przygotowania przez osobę uprawnioną projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła należy przedstawić refaktury, potwierdzające faktyczne zużycie prądu w gospodarstwie Wnioskodawcy. Jednocześnie pomoc może być przyznana na operację polegające na zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz jej magazynowania, a także budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii lub zakupu pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z zakupem urządzeń do wytwarzania energii z energii promieniowania słonecznego oraz jeżeli spełnia wymagania określone w Programie, rozporządzeniu oraz innych przepisach prawa związanych z realizacją operacji.

Istotnym w tym przypadku przepisem jest to, że operacja jako związana trwale z gruntem lub nieruchomością musi być realizowana na gruntach stanowiących własność lub współwłasność Wnioskodawcy lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto urządzenia objęte pomocą muszą być usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

5.  Do wniosku należy dostarczyć faktury z okresu 12 miesięcy. Czy faktury te muszą być wystawione na wnioskodawcę, czy wystarczy, jeśli są wystawione na dane gospodarstwo? Co w sytuacji, jeśli licznik nie jest przepisany jeszcze na aktualnego właściciela gospodarstwa mimo upływu 12 miesięcy od momentu przepisu gospodarstwa/śmierci pierwszego właściciela?

Na potrzeby przygotowania przez osobę uprawnioną projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła należy przedstawić refaktury, potwierdzające faktyczne zużycie prądu w gospodarstwie danego Wnioskodawcy (osoby składającej wniosek o przyznanie pomocy).

Należy mieć jednak na uwadze, iż ubieganie się o przyznanie pomocy może wiązać się z koniecznością przedstawienia również innych dokumentów niż wymienione literalnie we wniosku o przyznanie pomocy w przypadku, gdy w ramach operacji będą realizowane inwestycje wymagające przedstawienia innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją. Jeśli Wnioskodawca nie dołączy ich składając wniosek a będą niezbędne do potwierdzenia warunków przyznania pomocy ARiMR będzie ich wymagać na etapie weryfikacji wniosku.

W omawianym przypadku dokumentem takim będzie projekt umowy z OSD wraz z warunkami przyłączenia mikroinstalacji lub kopia wniosku do OSD – jeżeli moc instalacji PV miałaby być większa niż moc przyłączeniowa.

6.  Zgodnie z § 4 ust. 1 c Rozporządzenia dobór mocy paneli odbywa się na podstawie faktur co do zasady z ostatnich 12 miesięcy. Zwiększyć moc instalacji można jedynie w przypadku planowanej instalacji pompy ciepła. Co w przypadku innych planowanych inwestycji jak np. oddanie do użytku budynku inwentarskiego? Bądź w przypadku, jeśli rolnik uzna, że będzie w przyszłości potrzebował więcej energii?

Zgodnie z rozporządzeniem moc instalacji można zwiększyć jedynie w przypadku instalowania pompy ciepła.

Poniżej publikujemy kolejne 23 pytania, a odpowiedzi na nie znajdują się na stronie ARiMR. 

7.  Czy można założyć panele o większej mocy niż wynika to z faktur i uznać tę część jako koszty niekwalifikowane? Jeśli tak, to od której mocy paneli - kwalifikowanej czy niekwalifikowalnej należy obliczyć moc magazynu energii zgodnie z przelicznikiem 0,5?

8.  Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania tylko budynku jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym (przy założeniu spełnienia warunków określonych w paragrafie 4 ust 1b pkt3) rozporządzenia?

9.  Zgodnie z zapisami Rozporządzenia (par. 4 ust 1b pkt3) w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

a) Czy w gospodarstwie, które posiada już instalację fotowoltaiczną o mocy do 50kW możliwe jest rozbudowanie instalacji o kolejne np. 20kW (przy założeniu, że z rachunków na prąd wynika takie zapotrzebowanie)? Planowane w ramach inwestycji panele posadowione byłyby na innej działce z osobnym licznikiem i służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa.

b) W jaki sposób ARiMR weryfikowała będzie zużycie prądu na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych (max 10kW i nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń)? 

10. Czy gospodarstwa, które zainstalowały panele fotowoltaiczne w celu sprzedaży prądu będą mogły skorzystać ze wsparcia (przy założeniu, że prąd wytworzony z istniejących paneli nie zasila gospodarstwa)?

11. Kto może przeprowadzić szkolenie, w programie którego znajdowały się zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa? Czy osoba/firma przeprowadzająca szkolenie musi w ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS posiadać wpisany odpowiedni kod PKD? Czy są jakieś wymogi dotyczące szkolenia – np. ilość godzin? Jakie dokumenty będą wymagane do udokumentowania szkolenia?

12. Czy pomoc w obszarze zielona energia w gospodarstwie zostanie przyznana w sytuacji, gdy inwestycja objęta tą operacją będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie wynosiła 16 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby produkcji zwierzęcej będzie wynosiła 10 kilowat (kW), a całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie będzie wynosiła 6 kW? Czy w związku z tym, że w wyżej opisanej sytuacji, całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie będzie przekraczała 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie istnieje jakaś możliwość uzyskania dofinansowania (z związku z brzemieniem §  4 ust. 1 b pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) ?

13. Dwóch rolników otrzymało pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" i wybudowało budynek inwentarski, w którym wspólnie prowadzą produkcję zwierzęcą zgodnie z % wykorzystaniem wynikającym z Umowy wspólnego użytkowania będącą załącznikiem do Umowy o przyznaniu pomocy. Oba gospodarstwa prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przyłącze energetyczne i Umowa na dostarczanie energii pomimo współdzielenia siedliska została zawarta na jedną z tych osób i tym samym rachunek za energię otrzymuje jeden z tych rolników. Wnioskować również zamierza jeden z rolników - oczywiście ten, który posiada umowę z zakładem energetyki i otrzymuje rachunki. Biorąc za podstawę do obliczenia mocy paneli ogniw fotowoltaicznych faktury za energię z 12 miesięcy, w jaki sposób prawidłowo określić wykorzystanie energii i tym samym dopuszczalną moc paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii tego z rolników, który zamierz wnioskować o pomoc w zbliżającym się naborze?

14. Jestem młodym rolnikiem od 12 czerwca 2020 roku. Mam halę stalową wybudowaną za pomocą programu modernizacja gospodarstw rolnych nie mam jeszcze skrzynki i przyłącza elektrycznego, ale jest złożone pismo i do lipca 2023 roku ma powstać skrzynka elektryczna i przyłącze do hali. Moje gospodarstwo nastawione jest na uprawę ziół. Prawie wszystkie czynności związane z uprawą są wykonywane maszynami na prąd, które pochłaniają dużo energii elektrycznej. Dzięki panelom fotowoltaicznym znacznie zmalałyby mi koszty obróbki i wzrosłaby opłacalność produkcji. Z roku na rok chciałbym się rozwijać i powiększać areał zasiewu ziół. Jak obliczyć zapotrzebowanie na moc paneli fotowoltaicznych, aby wpisać te dane do wniosku zielona energia?

15. Od kiedy można ponosić koszty?

16.  Czy są dokumenty obowiązkowe na złożenie wniosku?

17. Czy panele można stawiać tylko na gruntach zabudowanych czy dopuszcza się możliwość postawienia paneli na działce sąsiadującej z zabudowaniami a określoną jako rolna niezabudowana?

18. Jak określić dobór mocy planowanych do wykonania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz magazynów energii elektrycznej lub pomp ciepła na podstawie zużycia energii elektrycznej wynikającej z przedstawionych faktur, biorąc pod uwagę podział na budynki mieszkalne jednorodzinne oraz pozostałe budynki w gospodarstwie, jeśli dotychczas był wspólny licznik w gospodarstwie domowym i na gospodarstwo rolne?

19. Czy montaż paneli jest uznawany jako inwestycja budowlana?

20. Czy rolnik musi mieć oddzielne liczniki dla gospodarstwa i domu?

21. Czy Wnioskodawca aby skorzystać z dofinansowania musi składać wnioski o płatność obszarową?

22. Czy z dotacji może skorzystać Beneficjent nie posiadający numeru identyfikacyjnego EP?

23. Czy w kosztach kwalifikowalnych możemy uwzględnić koszty ogólne związane z przygotowaniem / napisaniem wniosku oraz późniejszym rozliczeniem wniosku?

24. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się między innymi  koszty zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii elektrycznej o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5. Czy w przypadku rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, minimalną pojemność magazynu energii obliczać się będzie w stosunku do całej instalacji, czy do części realizowanej w ramach inwestycji objętej wsparciem?

25.  Jak jest z zakupem pomp ciepła dla budynków mieszkalnych rolnika. Jeżeli 20% energii może być skierowanych na potrzeby budynków mieszkalnych to przy zastosowaniu pompy ciepła nie będzie to wystarczający współczynnik. Czy przy instalacji pomp ciepła nie bierze się tego pod uwagę?

26. Czy ubiegając  się o pomoc w obszarze zielona energia w  gospodarstwie muszę zmieniać taryfę, w której jestem obecnie (G12)?

27. Czy mogę kupić tylko pompę ciepła lub tylko magazyn energii?

28. Czy wymagane jest, aby instalacja była zamontowana na budynku gospodarczym czy może zostać zamontowana na budynku mieszkalnym?

29. Czy mogę przystąpić do programu jak już mam instalacje fotowoltaiczna (która nie pokrywa moich potrzeb)?

Źródło: gov.pl

Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. kwiecień 2024 05:21