StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2023: 15 marca rusza nabór! Harmonogram naboru wniosków PS w ramach WPR

Podczas dzisiejszej konferencji w resorcie rolnictwa minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Ryszard Bartosik przedstawili zarys harmonogramu naboru wniosków na ramach Planu Strategicznego dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Pierwszy nabór rusza już za 12 dni! 
03.03.2023., 13:03h

Nie łatwo połapać się w aktualnych i planowanych naborach wniosków. Nadal rolnicy mogą skorzystać z dofinansowań w ramach PROW 2014-2020, a także od 2023 r. będą korzystać ze środków, o których podziale mówi zatwierdzony w sierpniu ub.r. Plan Strategiczny w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jak wygląda zarys harmonogramu na najbliższy czas?

Ustawa o PS została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, teraz w Rządowym Centrum Legislacji pojawiają się rozporządzenia wykonawcze dla poszczególnych działań. Polska ma do wykorzystania 25 mld zł w ramach PS w okresie 5 lat (17 mld zł na płatności bezpośrednie w ramach pierwszego filaru oraz 8 mld zł na działania inwestycyjne na obszarach wiejskich w ramach 2 filaru).

- To są środki finansowe, które pozwalają na utrzymanie płatności bezpośrednich na poziomie europejskim. Dzięki tym rozwiązaniom, które zostały zastosowane w gospodarstwach do 50 ha, takich gospodarstw jest 97%, płatności w Polsce osiągają średnią europejską, a nawet 102% średniej europejskiej poziom płatności – mówił Henryk Kowalczyk. Płatności bezpośrednie mają na celu wsparcie dochodów rolniczych, wzmocnienie konkurencyjności na europejskim rynku. W naborze, który rusza lada dzień, bo już 15 marca br. pojawiło się kilka nowości m.in. ekoschematy.

Są nowości, trzeba o nie zawnioskować

Minister Kowalczyk zachęca do korzystania z nich, gdyż część rolnicy stosują w swoich gospodarstwach, jak chociażby związane z wapnowaniem, czy zaoraniem obornika. Ponadto warto dodać, że utrzymywanie bydła na uwięzi nie wyklucza hodowców z otrzymania płatności.

- Bardzo zachęcam do tego, aby rolnicy brali udział w szkoleniach. Ponad 3000 pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego jest gotowych aby pójść ze szkoleniami do rolników? Aby wszyscy rolnicy wypełniając wniosek o płatności obszarowe, mieli świadomość, z czego można skorzystać. Są nowości i nie jest to automatycznie przypisane. Trzeba o to zawnioskować. Są łatwiejsze i trudniejsze ekoschematy – mówił Kowalczyk.

Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

 • wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
 • zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w  tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i  cyfryzację,
 • poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości,
 • przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a  także do zrównoważonej produkcji energii,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i  powietrze,
 • przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i  krajobrazu,
 • przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 • promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa,
 • poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt

Plan zawiera także nowe elementy, z których wyróżnić należy:

 • silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko;
 • nowy sposób wdrażania WPR: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE; I filar jako element Planu Strategicznego;
 • zmiana tzw. zielonej architektury: wzajemna zgodność => warunkowość, płatności za zazielenienie => ekoschematy;
 • nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara);
 • wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności;
 • rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS).

- Oczywiście to jest początek, bo są inne działania, które sukcesywnie będą wdrażane – dodał Kowalczyk. Z kolei Ryszard Bartosik zaprezentował zarys działań, które zostaną uruchomione już niebawem, bo w II kwartale br. 

W konferencji wzięła również udział Joanna Gierulska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaznaczyła, że wdrożenie wszystkich nowych zadań cyfrowych związanych ze składaniem wniosków oraz komunikacją z beneficjentami w ARiMR będzie wyzwaniem. Prace nad weryfikacją wniosków będą rozkładane pomiędzy oddziałami, aby nie robiły się zatory. 

Szczegóły w poniższej relacji z wydarzenia.Harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Proponowany na rok 2023 harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE/WSPARCIE OBSZAROWE

1 Podstawowe wsparcie dochodów 15 marca 2023

2 Płatność redystrybucyjna 15 marca 2023

3 Płatność dla młodych rolników 15 marca 2023

4.1 – 4.6 Ekoschematy: (1) Obszary z roślinami miododajnymi, (2) Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, (3) Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR, (4) Biologiczna ochrona upraw, (5) Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, (6) Dobrostan zwierząt 15 marca 2023

5.1 – .5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją: do (1) krów, (2) młodego bydła, (3) owiec, (4) kóz, (5) buraków cukrowych, (6) chmielu, (7) lnu, (8) konopi włóknistych, (9) pomidorów. (10) truskawek, (11) ziemniaków skrobiowych, (12) roślin pastewnych, (13) roślin strączkowych na nasiona 15 marca 2023

8.1- 8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne (1) Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000, (2) Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000, (3) Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, (4) Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, (5) Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, (6) Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, (7) Bioróżnorodność na gruntach ornych 15 marca 2023

8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych 15 marca 2023

8.11 Rolnictwo ekologiczne 15 marca 2023

9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) 15 marca 2023

10.11 Zalesianie gruntów rolnych II kwartał

10.12 Tworzenie zadrzewień II kwartał

10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych II kwartał

10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych II kwartał

Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 15 marca 2023 Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne 15 marca 2023

Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020) 15 marca 2023

Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) II kwartał

Przejściowe wsparcie krajowe (Uzupełniająca Płatność Podstawowa i płatność niezwiązana do tytoniu) 15 marca 2023

INTERWENCJE SEKTOROWE (PRODUKTY PSZCZELE)

6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej IV kwartał

6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych II i IV kwartał

6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi II i IV kwartał

6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej IV kwartał

6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół II i IV kwartał

6.6 Wsparcie naukowo-badawcze IV kwartał

6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych IV kwartał

 INTERWENCJE SEKTOROWE (OWOCE I WARZYWA)

7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw IV kwartał

7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw IV kwartał

7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw IV kwartał

7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw IV kwartał

7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu IV kwartał

7.6 Badania i rozwój IV kwartał

INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARSTW

10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja) IV kwartał

10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej IV kwartał

10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF III kwartał

10.5 Rozwój małych gospodarstw III kwartał

11 Premie dla młodych rolników II kwartał

WSPÓŁPRACA/ROZWÓJ LOKALNY

13.1 LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność)  IV kwartał

13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych III kwartał

13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności IV kwartał

TRANSFER WIEDZY I DORADZTWO

14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) II kwartał

14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) II kwartał

14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych. II kwartał

dkol
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 13:34