StoryEditor

Dopłaty do materiału siewnego 2023. Pobierz wniosek, bo na złożenie tylko miesiąc!

  Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego trwa jedynie 30 dni, a w programie pojawiły się zmiany, więc sprawdź szczegóły, pobierz wniosek i aplikuj o dopłatę!
26.05.2023., 15:05h

ARiMR uruchomiła nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Potrwa on do 25 czerwca br. Można ubiegać się o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W zeszłym roku rolnicy złożyli ok. 65 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

- Od tego roku wprowadzone zostały odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl – podaje ARiMR.

Do jakich roślin przysługuje dopłata?

Jedynym warunkiem otrzymania wsparcia jest obecność rolnika w rejestrze i ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.

  Jaka minimalna ilość materiału jest objęta dopłatą?

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;

      3a)     pszenica orkisz – 200 kg;

 1. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 2. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 3. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 4. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 5. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 6. pszenżyta – 150 kg;
 7. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 8. owsa nagiego – 120 kg;
 9. owsa szorstkiego – 80 kg;
 10. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 11. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 12. bobiku – 270 kg;
 13. wyki siewnej – 80 kg;
 14. soi – 120 kg;
 15. ziemniaka – 2000 kg;
 16. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
 17. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Jakie załączniki do wniosku o dopłatę do materiału siewnego?

Rolnicy do wniosku powinni dołączyć kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego. Jednak to nie wszystko, gdyż potrzebne jest zaświadczenie o udzielonej dotychczasowej pomocy de minimis. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie (sekcja VI wniosku) o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Kiedy dopłaty do materiału siewnego przyjdą na konto?

Jak podaje Agencja przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu/częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty.

Pobierz wniosek i instrukcję wypełnienia

WNIOSEK O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 

Dodatkowe oświadczenia i inne załączniki można znaleźć TUTAJ 

dkol

fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 01:08