StoryEditor

Klęski żywiołowe lub ASF? ARiMR uruchamia wsparcie na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej

Od 11 marca do 31 grudnia 2021 roku ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - poinformowała Halina Szymańska, prezes ARiMR. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł.
01.03.2021., 13:03h
ARiMR uruchamia kolejny nabór. Od czwartku 11 marca aż do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Do klęsk żywiołowych zalicza się powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku:
  • wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych i szkody te, oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:
    • co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach
    • dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby, a:
  • w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz
  • po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada rolnik nie utrzymuje świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 

Na co można otrzymać pieniądze?

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych pomoc można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, czyli np. odtworzenie sadów czy odbudowa zniszczonych budynków.

Natomiast rolnik poszkodowany przez ASF może otrzymać wsparcie na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Kamila Szałaj, oprac. na podst ARiMR
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 12:56