StoryEditor

Którzy rolnicy otrzymają pomoc finansową z uwagi na skutki koronawirusa? Jest projekt rozporządzenia

Niedawno minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski informowali o nadzwyczajnym wsparciu dla rolników dotkniętych skutkami koronawirusa. Teraz poznaliśmy szczegółowe zasady udzielania tej pomocy finansowej – pojawił się projekt rozporządzenia MRiRW.
16.07.2020., 10:07h
Chodzi o projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Rozporządzenie określa przede wszystkim formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać wnioski o wsparcie. Ale dowiadujemy się z niego także którym rolnikom będą przysługiwały te pieniądze.

Otóż zgodnie z zapisami rozporządzenia pomoc będzie przyznana rolnikowi lub jego małżonkowi, który posiada numer identyfikacyjny producenta w ARiMR i według stanu na 1 marca 2020 roku był posiadaczem oznakowanych i zarejestrowanych w systemie IRZ co najmniej:

a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b) 3 samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub

c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d) 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 30 czerwca 2020 r. zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

oraz rolnik lub jego małżonek prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.,

Pomoc będzie przysługiwała także rolnikowi lub jego małżonkowi, który

a) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

b) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych.

Pomoc otrzymają także rolnicy, którzy w 2020 r. prowadzili uprawę roślin ozdobnych w:

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni co najmniej 25 m2 lub
b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni co najmniej 50 m2.

Jak wynika z rozporządzenia, Pomoc przyznaje się w wysokości ustalonej zgodnie ze sposobem obliczania wysokości pomocy określonym w załączniku do rozporządzenia i z uwzględnieniem stawek pomocy określonych w § 4, jednak nie wyższej niż równowartość w złotych 7000 euro.2. Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz.

Stawki pomocy wynoszą od 1000 zł do nawet 30 000 zł w zależności od profilu produkcji. Szczegółowy ich wykaz można znaleźć TUTAJ.

Naliczanie tej pomocy będzie następowało wg określonego w rozporządzeniu wzoru:
oprac. bcz
Fot. pixabay
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 19:47