StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D): wydłużono termin naboru wniosków!

Nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020 miał pierwotnie zakończyć się 5 lipca, a beneficjentami mogli być rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, zmianą jej profilu czy wprowadzaniem innowacji. Do kiedy potrwa nabór? Jakie są zasady przyznania pomocy i ile pieniędzy można dostać? 
28.06.2023., 16:06h
O wydłużenie naboru wniosków apelowała Krajowa Rada Izb Rolniczych 19 czerwca. Dzięki interwencji termin został wydłużony o dwa tygodnie i zakończy się 19 lipca br. 

- Z bieżących statystyk wynika, że gospodarze ubiegają się w tym naborze już o ponad 40 mln zł - podaje ARiMR. Agencja przypomina ponadto, że trwający nabór jest już czternastym realizowanym w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, a ARiMR zawarła umowy na realizację inwestycji na ponad 9 mld zł, a do beneficjentów, którzy je wykonali i rozliczyli trafiło 7,4 mld zł. 

Dla kogo przewidziane jest wsparcie?

Dofinansowanie może otrzymać rolnik, osoba fizyczna, lub osoby wspólnie wnioskujące, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego.

Wsparcie może otrzymać gospodarstwo rolne:

 • o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha
 • nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro.
 • w gospodarstwie musi być prowadzona w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Jakie inwestycje obejmuje dofinansowanie?

W ramach dofinansowania w obszarze D modernizacji gospodarstw rolnych można m.in.:

 • kupić nowe maszyny i urządzenia rolnicze
 • kupić wyposażenie do produkcji rolnej
 • wybudować lub zmodernizować budynki przeznaczone do produkcji zwierzęcej lub służące do produkcji rolnej
 • kupić i zainstalować urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać również ci, którzy otrzymali wsparcie z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW).
 • pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

Jaką pomoc można uzyskać?

Jak to zwykle bywa w PROW w tym działaniu wsparcie będzie przyznawane w formie refundacji części kosztów.

 • Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc.
 • Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł.
 • Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, (w tym ich wyposażenie).
 • W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wykorzystali dostępnego limitu, np. jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał całej kwoty (limit 600 tys. zł), to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pomoc na pozostałą do wykorzystania kwotę. Należy jednak pamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z „budowlanką” nie może przekroczyć 250 tys. zł.

Jaka procedura przyznania pomocy?

- Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości; budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy – podaje Agencja.

ARiMR: Modernizacja gospodarstw rolnych: dokumenty aplikacyjne i materiały pomocnicze (formularz, wniosek, załączniki).

dkol
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 21:29