StoryEditor

Płatność dla młodych rolników 2023: co się zmieniło i jakie są warunki?

Płatność dla młodych rolników w ramach dopłat bezpośrednich będzie kontynuowana. W Planie Strategicznym na lata 2023-2027 przeznaczono na ten cel 185 mln euro. Na jaką stawkę pomocy będzie mógł liczyć rolnik i jakie warunki będzie musiał spełnić?
18.08.2022., 14:08h

W Planie Strategicznym zapisano, że kontynuacja ma na celu przede wszystkim poprawę dochodów młodych rolników, a także zmniejszenie ryzyka związanego z podjęciem działalności rolniczej oraz poprawę struktury wieku zarządzających gospodarstwami rolnymi, niezależnie od wyników ekonomicznych podjętej działalności. W porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej i zasad przyznawania płatności zmieniły się wymogi odnośnie posiadania odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, ponadto nie będzie limitu powierzchni na gospodarstwo.

Warunki otrzymania wsparcia

Warunkiem otrzymania pomocy będzie nieprzekroczenie 40 roku życia oraz kierowanie gospodarstwem rolnym. Oznacza to prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym osobiście (podejmowanie decyzji), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z prowadzeniem tej działalności.

Młody rolnik będzie musiał posiadać co najmniej:

·       wykształcenie zasadnicze branżowe, średnie branżowe, średnie lub zasadnicze zawodowe, lub

·       3-letni staż pracy w rolnictwie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

- podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, lub

- był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Warunkiem przyznania wsparcia będzie także:

·       posiadanie gruntów, do których przyznano podstawowe wsparcie,

·       rozpoczęcie działalności jako kierujący gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem po raz pierwszy wniosku o uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników.

·       działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Wsparcie udzielane będzie również beneficjentom otrzymującym płatność dla młodych rolników w poprzedniej perspektywie finansowej przy założeniu, że spełniają warunki tej interwencji.

Ile otrzyma młody rolnik?

Realizując jednocześnie nałożony minimalny limit wydatków na wymianę pokoleniową w ramach PS WPR oraz biorąc pod uwagę potrzeby budżetowe innych interwencji w latach 2023-2027 w ramach I filaru planuje się przeznaczyć na tę interwencję ok. 185,3 mln EUR, co stanowi 1,07% puli środków na płatności bezpośrednie.

Przewidywana wysokość stawki płatności dla młodych rolników w wysokości średnio 61 EUR/ha stanowi ok. 50% wysokości płatności podstawowej.

Jaka sytuacja młodych rolników ?

Jak wynika z analizy przeciętne dochody młodych rolników są niższe od średniej w próbie FADN. W 2018 r. kształtowały się one na poziomie 76%, a różnica w dochodzie na 1 ha wynosiła prawie 7 tys. zł.

- Pomimo, iż największymi przeszkodami w rozpoczynaniu działalności rolniczej przez osoby młode są trudności z dostępem do ziemi i kapitału, to zwiększenie poziomu podstawowego wsparcia dochodów o połowę, jako narzędzie uzupełniające względem pozostałych interwencji, może stanowić realną zachętę do podjęcia takiej działalności – czytamy w Planie Strategicznym.

wk
Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 21:14