StoryEditor

Pomoc suszowa 2022. Kto nie dostanie 5 lub 10 tys. zł z ARiMR?

Minął tydzień odkąd biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują od rolników wnioski o przyznanie specjalnego wsparcia klęskowego dla rolników i ich rodzin. Zainteresowanie tym naborem jest bardzo duże, ale - jak się okazuje - nie każdy poszkodowany rolnik, mimo udokumentowanych strat w gospodarstwie, może się starać o otrzymanie 5 lub 10 tys. zł pomocy finansowej. Dlaczego?
Wnioski składać można w biurach powiatowych do 15 listopada włącznie. A dlaczego nie wszyscy rolnicy mogą złożyć takie wnioski? Ograniczenia są dwa. Pierwsze z nich dotyczy szkód w gospodarstwie. Żeby starać się o to wsparcie trzeba mieć udokumentowane straty w formie protokołu strat suszowych wygenerowanego z rządowej aplikacji suszowej lub protokołu strat sporządzonego przez rzeczoznawcę terenowego firmy, która ubezpieczała uprawy, zwierzęta lub inne składniki mienia.

Drugim ograniczeniem - i jak się okazuje - dyskwalifikującym niektórych gospodarzy jest konieczność posiadania rodziny. W związku z tym, że pomoc jest dla rodziny, niektóre Biura Powiatowe ARiMR informują, że pomoc suszowa w 2022 r. nie przysługuje rolnikom samotnym prowadzącym gospodarstwo rolne. Pracownicy Agencji powołują się na zapis w instrukcji wypełniania wniosku, który mówi, że pomoc przysługuje rodzinie, w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

To oznacza, że pomoc nie należy się ani samotnym rolnikom, ani tym, którzy mieszkają wspólnie ze swoimi życiowymi partnerami, ale nie posiadają sformalizowania tego związku w postaci aktu małżeństwa.

Jak informuje portal tygodnik-rolniczy.pl, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się już do resortu rolnictwa z prośbą o pilne wydanie interpretacji przepisów dla biur przyjmujących wnioski. Być może MRiRW i ARiMR zdążą wyjaśnić ten problem jeszcze w czasie trwania tego naboru.

Szkody spowodowane przez pogodę

Przypomnijmy, że pomoc finansowa z ARiMR będzie dotyczyła szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję):

 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Komu przysługuje pomoc finansowa z ARiMR?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, wsparcie finansowe przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, decyzją kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Gdzie można pobrać formularze wniosków o przyznanie wsparcia?


Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5 lub 10 tys. zł można pobrać ze strony internetowej Agencji. Dla wygody naszych Czytelników zamieszczamy je także poniżej:

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja PDF

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja edytowalna


Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie wsparcia z ARiMR należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.


Jaka będzie wysokość udzielonego wsparcia?

Proponowanymi stawkami pomocy finansowej są:

1) 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo
 
2)  5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.


Średnia roczna produkcja rolna ustalana jest na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy takich danych lub dokumentów zabraknie, obliczenia zostaną ustalone na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Budżet środków przeznaczonych na program pomocowy wynosi 450 mln zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca 450 mln zł, do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący. To oznacza, że finalna kwota pomocy może ulec zmniejszeniu od kwot odpowiednio 5 lub 10 tys. zł.


Co jeśli w gospodarstwie są 2 protokoły szacowania szkód?


W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym:

a)  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo

b)  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

wówczas pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Susze, gradobicia, uszkodzenia budynków i kradzieże. Z czym jeszcze zetknęli się polscy rolnicy w 2022 roku?


bcz, wk, ks
Grafika: Czekała

Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 13:17