Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Premia dla młodych rolników 2022: jakie warunki w tym naborze?

ARiMR już niebawem zacznie przyjmować wnioski na "Premię dla młodych rolników". Kto może się ubiegać, od kiedy - do kiedy i na jakich warunkach może otrzymać wsparcie? Sprawdź! 

17 marca 2022, 16:09

ARiMR informuje, ze rusza nabór wniosków na "Premię dla młodych rolników". To działanie finansowane z PROW cieszy się dużą popularnością wśród rolników. Tegoroczny nabór będzie już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

W ramach tegorocznego wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii w dwóch ratach. 

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.)

Rolnik może otrzymać taką pomoc tylko raz, a w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 lat oraz rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej na co najmniej jednym hektarze nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie (czyli np. wydzierżawiła) gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

Od beneficjenta wymagane jest, aby przed tym, zanim stał się właścicielem (dzierżawcą) 1 ha gruntów, nie miał zwierząt gospodarskich zarejestrowanych w ARiMR i nie wystąpił o płatności bezpośrednie lub inną pomoc finansową unijną bądź krajową oraz nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.

Ubiegający się o wsparcie musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązać do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Beneficjenci muszą złożyć również biznesplan związany z rozwojem gospodarstwa, który należy zrealizować nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Średnia powierzchnia gospodarstwa

Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (11,20 ha), a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

W przypadku małżonków w jednym gospodarstwie premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Na co premia? 

Młody rolnik premię może przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych. 

Punkty zadecydują o kolejności przyznania pomocy

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów. Są one przyznawane za:

 • powierzchnię użytków rolnych (do 7 pkt)
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt)
 • inwestycję budowlaną związaną z produkcją rolniczą (3 pkt)
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 pkt)
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 pkt)
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 pkt)
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 pkt)
 • różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem: – powyżej 15 do 25 lat (2 pkt), – powyżej 25 lat (4 pkt),
 • przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 pkt).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 pkt.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. 

oprac. Kamila Szałaj, fot. pixabay.comWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)