StoryEditor

Restrukturyzacja małych gospodarstw: wnioski tylko do dziś!

Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć osobiście lub wysłać pocztą wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie wsparcia na restrukturyzację małego gospodarstwa rolnego.
17.07.2018., 12:07h
Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" trwa od 18 czerwca i kończy się właśnie dziś, czyli 17 lipca 2018 r. Wsparcie inwestycji będzie realizowane w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW na lata na lata 2014-2020

Warunki i tryb udzielania pomocy

ARiMR przypomina, że w dniu 11 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw". W związku z czym zmieniają się warunki przyznawania pomocy.
Pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:
  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
  • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
  • o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Na ile dofinansowania można liczyć?

Pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł. (nie więcej niż 15 tys. euro) i wypłacana jest w 2 ratach. 
  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł.),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł.).

Na co można wykorzystać te pieniądze?

Pomoc finansowa może być przeznaczona na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe (co najmniej 80% kwoty pomocy). O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała liczba punktów
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie  www.arimr.gov.pl. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wnioski można złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesyłką pocztową.

dko/na podst. arimr.gov.pl
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 04:21