StoryEditor

Ruszają dopłaty do kukurydzy. Już można składać dokumenty w ARiMR! [WZÓR WNIOSKU]

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd uruchomił dopłaty dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za kukurydzę sprzedaną w 2022 i 2023 roku. Na ten cel przeznaczono 200 mln zł. Wnioski można składać w ARiMR tylko do 6 października. Czasu jest niewiele - pobierz wzór wniosku i złóż jak najszybciej dokumenty w Agencji!
26.09.2023., 19:09h

Dopłaty do niezapłaconej kukurydzy mają charakter pomocy publicznej i są udzielana w ramach przepisów wydanych na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz U. UE. C. z 2022 r. Nr. 426 z 09.11.2022, str 1-34 oraz na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr SA.109217 (2023/N) z dnia 15.09.2023 r.

Kto może się ubiegać o dopłaty do kukurydzy, za która nie otrzymano zapłaty?


Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem o dopłaty do niezapłaconej kukurydzy może się ubiegać rolnik lub producent rolny:

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;
- który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu;
- któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
- który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków ubiegania się o rekompensatę, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. poz. 1130);
- który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę:
- w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu producent rolny sprzedał kukurydzę, albo
- w związku z umieszczeniem podmiotu, który nabył od producenta rolnego kukurydzę, na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym, albo
- od podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, i podmiot ten posiada dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarto likwidację.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU O DOPŁATY DO NIEZAPŁACONEJ KUKURYDZY!

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do kukurydzy?

Rolnik, który chce uzyskać dopłaty do niezapłaconej kukurydzy do wniosku składanego w ARiMR powinien dołączyć:
- kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub w 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone;
- kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, o którym mowa w § 13zzf ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., wobec upadłego lub dłużnika, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej lub osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub inny podmiot upoważniony do sporządzenia listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne;
- dokument potwierdzający istnienie wierzytelności producenta rolnego lub podmiotu, o którym mowa w § 13zzf ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., wobec podmiotu będącego w likwidacji, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego lub ten podmiot zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, sporządzony przez likwidatora tego podmiotu, lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator podmiotu będącego w likwidacji sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu.

Gdzie można składać wnioski o dopłaty do niezapłaconej kukurydzy?

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego w terminie do dnia 6 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 6 października 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Jaka jest wysokość pomocy w ramach dopłat do niezapłaconej kukurydzy?

Jak informuje ARiMR, wysokość pomocy dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną w 2022 r. lub 2023 r. kukurydzę, nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów, o których mowa w § 13zzf ust. 5 pkt. 2 lub 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.:

  1. netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,
  2. brutto – w przypadku producenta rolnego będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

Budżet programu wynosi 200 mln zł.

Zgodnie z § 13zzf ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 200 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 200 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

oprac. bcz na podst. ARiMR
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 18:00