StoryEditor

Wyższe stawki dopłat do zbóż! Wydłużono nabór wniosków i zwiększono limit dla większych gospodarstw!

Będą wyższe stawki dopłat dla producentów pszenicy i kukurydzy, a limit powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc rośnie z 50 do 300 ha. Ale to nie jedyne zmiany jakie przygotował rząd.   
17.05.2023., 09:05h

Wczoraj w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który dotyczy dopłaty do sprzedanej pszenicy i kukurydzy. Dziś został podpisany przez premiera Mateusza Morawieckiego (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych).

Jakie zmiany wprowadza rząd?

- W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762) poprzez udzielenie producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w dłuższym okresie niż przewidziany w ww. rozporządzeniu, tj. także w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. Jednocześnie rezygnuje się z ograniczenia warunku przyznania pomocy dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne o powierzchni do 300 ha użytków rolnych, jednak ogranicza się pomoc do 300 ha powierzchni upraw (z wyłączeniem spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników) - czytamy w uzasadnieniu. 

W projekcie proponuje się, m.in.:

  • objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę;
  •  podwyższenie z 50 ha do 300 ha powierzchni, do której mogą ubiegać się o pomoc producenci rolni, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy;
  •  wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi łączna powierzchnia upraw, do których przyznano pomoc nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych, analogiczne rozwiązanie zaproponowano przy dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych;
  • podwyższenie stawek pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia pszenicę i kukurydzę,
  • podwyższenie kwoty kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw i jednoczesne wydłużenie okresu spłaty tych kredytów w zależności od wysokości kredytów;
  • wprowadzenie współczynnika korygującego w przypadku dofinansowania transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich;
  • wprowadzenie odrębnych korzystniejszych zasad ustalania limitów pomocy w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.
  • dopłaty do sprzedanych zbóż i oleistych otrzyma również rolnik, który sprzedał plony hodowcy. 

Jakie faktury trzeba dołączyć do wniosku?

Sprzedaż zbóż, rzepaku lub rzepiku musi być udokumentowana fakturami VAT. Mają byc potwierdzeniem sprzedaży przez rolnika:
1) żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub
2) kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku 3 z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą. Dołącza się je do wniosku o przyznanie pomocy. 

Jak wyliczana będzie pomoc i stawki? 

Zaproponowano, że wysokość pomocy dla sprzedaży udokumentowanej fakturami od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., nie może przekroczyć:

a) iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej,

b) iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, przy czym powierzchnia upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku stanowi iloraz liczby ton wynikającej z dołączonych do wniosku faktur VAT i liczby:

- 4,5 – w przypadku upraw jęczmienia lub pszenżyta,
- 3,5 – w przypadku upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (powyższe liczby odpowiadają średnim plonom ww. zbóż oraz rzepaku z 1 ha upraw w Polsce w 2022 r. wg GUS).

Natomiast w przypadku sprzedaży kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

a) iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, pomniejszonej o powierzchnię upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano pomoc, 

b) iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy, przy czym powierzchnia upraw kukurydzy stanowi iloraz liczby ton wynikającej z dołączonych do wniosku o pomoc faktur VAT i liczby 7 (ponieważ plon kukurydzy w 2022 r. wg GUS wynosił 7 t/ha). Okres sprzedaży kukurydzy objęty niniejszą pomocą jest krótszy niż pozostałych zbóż, rzepaku i rzepiku i rozpoczyna się z dniem 15 kwietnia 2023 r., ponieważ sprzedaż kukurydzy we wcześniejszym okresie, tj. od. 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. objęta jest wsparciem krajowym.

Wydłużenie terminu składania wniosków

Wydłużony został termin końcowy na składanie wniosków o pomoc z 30 czerwca do 14 lipca 2023 r. Jest to związane z wydłużeniem terminu sprzedaży objętej pomocą z 15 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 11:17