StoryEditor

Zmiany w płatnościach ONW za 2023 rok. Ilu rolników dotkną nowe przepisy?

Ministerstwo rolnictwa rozszerza możliwość otrzymania dodatkowych płatności dla hodowców zwierząt z gatunków jeleniowate oraz wielbłądowate. Czasowo zwalnia ich także z obowiązków wynikających z przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt.
20.07.2023., 12:07h

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027”.

Po co MRiRW wprowadza zmiany w obowiązujących już przepisach?

W rozporządzeniu MRiRW wprowadzana jest zmiana „w celu umożliwienia rolnikom otrzymania wyższych stawek płatności na obszarach ONW typ górski i typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich posiadanych przez rolnika użytków rolnych”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmienianego rozporządzenia, do ustalenia spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt brane są pod uwagę zwierzęta gatunków, które były uwzględniane dotychczas, w ramach poprzedniego okresu programowania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, czyli bydło, konie, kozy, owce, jak również zwierzęta trawożerne gatunków, które dotychczas nie były brane pod uwagę przy obliczaniu liczby DJP, czyli alpaki, daniele, gęsi, jelenie, lamy, muły oraz osły.

- Uwzględnienie tych gatunków umożliwia spełnienie warunku posiadania zwierząt większej liczbie rolników, dzięki czemu mogą oni otrzymać wyższe stawki płatności – napisano w uzasadnieniu projektu.

Przy ustalaniu spełniania warunku posiadania zwierząt brane są pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik dokonał wymaganych, na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Konieczna derogacja przepisów

Ponieważ w odniesieniu do zwierząt gatunków jeleniowatych oraz wielbłądowatych, czyli alpak, danieli, jeleni oraz lam, istnieją trudności w możliwościach zgodnego z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ich znakowania, konieczne jest wprowadzenie innej formy zgłaszania posiadania zwierząt tych gatunków.

Zasady rejestracji zwierząt w komputerowej bazie danych zostały określone w przepisach. Za właściwe oznakowanie zwierząt z rodziny jeleniowatych uznaje się te zwierzęta, które zostały oznakowane przy pomocy:

  • zwykłego kolczyka,
  • wszczepianego transpondera,
  • tatuażu.

Mając na uwadze, że dotychczas żaden z producentów środków identyfikacji zwierząt nie wyraził zainteresowania rozszerzeniem swojej oferty na środki identyfikacji jeleniowatych i wielbłądowatych, a tatuaż często nie jest możliwy do zastosowania z uwagi na ekstensywny chów zwierząt, należy wprowadzić odstępstwo od konieczności stosowania przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji tych gatunków zwierząt, polegające na umożliwieniu rolnikom składania oświadczenia o posiadaniu zwierząt z gatunków jeleniowatych oraz wielbłądowatych, które nie zostały oznakowane, zgodnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dzięki temu, zwierzęta wskazane w oświadczeniu będą mogły być brane pod uwagę przy wyliczaniu minimalnej obsady zwierząt, będącej podstawą do otrzymania wyższych płatności ONW.
Dlatego w projekcie rozporządzenia, wprowadza się przepis, zgodnie z którym w przypadku zwierząt gatunków:

  • alpaki (Vicugna pacos),
  • daniele (Dama dama),
  • jelenie szlachetne (Cervus elaphus)
  • lamy (Lama glama),

rolnik może złożyć oświadczenie o posiadanych zwierzętach. Oświadczenie to zawiera informację dotyczącą gatunku, rodzaju, okresu posiadania oraz liczby zgłaszanych zwierząt.

Termin złożenia oświadczenia w ARiMR

Rolnik powinien złożyć wymagane oświadczenie na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie do dnia 30 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Takie rozwiązanie umożliwi wszystkim rolnikom posiadającym zwierzęta gatunków jeleniowatych oraz wielbłądowatych na obszarach ONW typ górski i typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., wnioskowanie o wyższe płatności, spełniając jednocześnie zasadę równego traktowania – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 wk
Fot. Sierszeńska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 01:21