StoryEditor

Budowa domu na działce rolnej – czy to jest możliwe?

Na czym polega odrolnienie działki? Czy proces ten jest skomplikowany i kosztowny? Na pewno trzeba złożyć odpowiednie wnioski i poczekać na decyzję. Co dokładnie należy zrobić, aby wyłączyć grunty z produkcji rolniczej?
10.06.2024., 12:15h

Spis treści:

Dlaczego wyłączamy grunty z produkcji rolniczej?

Jakie grunty wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji?

Kto może złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – opłaty

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – dokumenty

Dlaczego wyłączamy grunty z produkcji rolniczej?

Chodzi o wolę przeznaczenia gruntów rolnych na inne niż rolnicze lub leśne użytkowanie. Pokusa jest spora, ponieważ tego typu ziemia bywa często tańsza niż ta już przygotowana np. pod budowę domu. Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej jest potrzebne do tego, aby uzyskać pozwolenie na budowę lub użytkowanie istniejących rolniczych zabudowań do celów nierolniczych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka musi zaistnieć jako przeznaczona na cele nierolnicze, dlatego właściciel działki rolnej, który zamierza wybudować na niej dom, powinien w pierwszej kolejności wyłączyć grunty z produkcji rolniczej.

image
Budowa domu na wsi

Dom bez pozwolenia 2024: jaki i gdzie można wybudować?

W każdej gminie funkcjonuje plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określa się przeznaczenie gruntów. Gdy nie ma takiego planu, obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli działka jest przeznaczona na cele rolnicze, do urzędu gminy musi trafić wniosek o zmianę celów. Zdarza się, że dla działki nie ma obowiązującego miejscowego planu. W tym wypadku należy złożyć wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z celem, na jaki ma być przeznaczony dany grunt lub złożyć podanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości. Jeśli dla działki rolnej znajdującej się na terenie miasta planowanie jest jej wyłączenie z produkcji rolniczej, to zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie są wymagane.

Jakie grunty wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji?

Okazuje się, że w tym procesie ma znaczenie klasa gleby.

Zgoda na odrolnienie dotyczy:

  • gleb zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb – pochodzenia mineralnego i organicznego,
  • użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
  • gruntów rolnych wskazanych przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych i są to: grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; grunty parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; grunty rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; grunty torfowisk i oczek wodnych; grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

– Nie wymaga uzyskania zgody przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy – czytamy na gov.pl.

image
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
FOTO: Envato Elements

Kto może złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

Przede wszystkim właściciel gruntu, posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca będący osobą fizyczną, osobą prawną, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Przeczytaj także: Kredyt na start 0%: czy można dostać preferencyjną pożyczkę na kupno domu na wsi?

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – opłaty

Po uzyskaniu pozwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, należy zapłacić jednorazową opłatę – należność oraz opłaty roczne, od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Taka opłata nie obowiązuje w przypadku przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe gruntów rolnych:

  • do 500 m2 w przypadku budowy budynku jednorodzinnego,
  • do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budowy budynku wielorodzinnego.

Po przekroczeniu tych wartości, od nadwyżki zostanie naliczona należność i opłaty roczne.

Opłata jednorazowa i opłaty roczne nie obowiązują także jeżeli:

  • wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 500m2,
  • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – dokumenty

Wniosek należy złożyć przed planowaną budową lub przed rozpoczęciem innego niż rolnicze użytkowanie gruntów. Dokumenty należy składać w starostwie powiatowym, czy urzędach miast na prawach powiatu. Cała dokumentacja jest dosyć obszerna, to m.in. sam wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, ale też wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie przedstawiające stan wpisów w księdze wieczystej (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej), dokument określający wartość rynkową gruntu rolnego objętego inwestycją, projekt zagospodarowania działki lub terenu, pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Złożenie wniosku i decyzja są bezpłatne. Uzyskanie niektórych załączników może wiązać się z poniesieniem kosztów. Na decyzję zwykle czeka się nie dłużej niż miesiąc.

Zobacz także: Jakie są zasady parkowania pod domem jednorodzinnym? Kto i kiedy może to robić?

Fot. Envato elements

Źródło: gov.pl

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 10:03