StoryEditor

600 mln zł na rządowy skup zboża. Kiedy i jakie ziarno mogą sprzedać rolnicy?

Wszystko wskazuje na to, że kolejne z ustaleń Rolniczego Okrągłego Stołu znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wczoraj po spotkaniu ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy zapadła decyzja o wstrzymaniu do 30 czerwca eksportu do Polski przez naszych wschodnich sąsiadów pszenicy, rzepaku, kukurydzy i słonecznika. Teraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła chęć zakupu pszenicy konsumpcyjnej do celów strategicznych wraz z usługą jej przechowania.
08.04.2023., 09:04h
Ogłoszona w piątek późnym wieczorem decyzja jest jednym z ustaleń Rolniczego Okrągłego Stołu, gdzie rząd zobowiązał się do interwencji na rynku zbóż. Poprzez skup pszenicy konsumpcyjnej, na co jest przeznaczona kwota 600 mln zł, rząd chce zdjąć z rynku część krajowego zboża.

Kto może sprzedać zboże w ramach tego skupu interwencyjnego?


Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła, że do 14 kwietnia br. do godz. 12:00 robi rozeznanie na rynku i szuka wśród przedsiębiorców podmiotów skupujących i magazynujących zboża chętnych do złożenia oferty na zakup pszenicy konsumpcyjnej wraz z jej przechowaniem.

W ramach ofert, które zainteresowani przedsiębiorcy muszą złożyć w podanym terminie do Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych są przewidziane 3 zadania:

 1. Zadanie 1 – zakup pszenicy konsumpcyjnej w ilości nie mniejszej niż 1 000 ton do 20 000 ton – dostawa do magazynów wskazanych przez Agencję (oferta ma zawierać cenę za towar i transport, bez opcji przechowywania);
 2. Zadanie 2 – zakup pszenicy konsumpcyjnej w ilości nie mniejszej niż 20 000 ton i nie większej niż 45 000 ton – podmiot posiada zboże na stanie magazynowym na potrzeby eksportu;
 3. Zadanie 3 – zakup pszenicy konsumpcyjnej w ilości nie mniejszej niż 45 000 ton i więcej – podmiot posiada zboże na stanie magazynowym na potrzeby eksportu;

Jakie warunki musza spełnić skupy zbóż aby skorzystać z rządowej oferty?


Zgodnie z ogłoszeniem na stronie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przedsiębiorcy świadczący na rzecz Agencji usługę sprzedaży i przechowywania zboża powinni zapewnić w szczególności:

 1. usługę przechowania zboża w magazynie własnym lub magazynie, do którego posiada inny tytuł prawny (między innymi elewator komorowy żelbetonowy, elewator stalowy z izolacją cieplną, magazyn płaski) zlokalizowanym na terenie Polski, spełniającym wymogi określone w załączniku nr 5, w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2 i zadanie nr 3,
 2. przechowywanie ziarna zbóż w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jego jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego,
 3. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do wydania i przechowywania ziarna zbóż,
 4. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z wydaniem przechowywanej rezerwy
 5. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych, w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna (zboże) w sposób widoczny i czytelny
 6. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych
 7. zapewnienie oraz przedstawienie wyników badań jakościowych m.in. na mykotoksyny i pestycydy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonych dla każdego pomieszczenia magazynowego (raporty z badań będą wymagane na etapie negocjacji warunków umowy).

Jakość zboża musi być zgodna z minimalnymi parametrami wskazanymi w formularzu ofertowym. Dopuszcza się akceptację wyników badań zboża z aktualnej partii.

Jakie firmy nie będą mogły zawrzeć umowy z RARS na interwencyjny skup zbóż?


W ogłoszeniu Agencja zastrzega sobie prawo niezawarcia umów z Przedsiębiorcami, którzy:

 1. realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy
 2. według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania pszenicy będącej przedmiotem postępowania.

Zboże będące przedmiotem sprzedaży kupowane jest z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem ustawy o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Kiedy rolnicy będą mogli sprzedać pszenicę w ramach tego skupu?Ze względu na pilny charakter zakupów spowodowany sytuacją kryzysową na rynku zbóż będącą wynikiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie Agencja zastrzega sobie prawo zawarcia umów w trakcie prowadzonego rozeznania rynku. To oznacza, że RARS może zacząć zawierać umowy z chętnymi do współpracy przedsiębiorcami już po Świętach Wielkanocnych. Po zawarciu takiej umowy dany podmiotu zajmujący się skupem zbóż może już taki skup pszenicy konsumpcyjnej prowadzić w ramach jednego z 3 zadań skupowych wskazanych w ogłoszeniu Agencji. Należy się zatem spodziewać, że w połowie kwietnia rolni będą mogli realizować pierwsze transakcje i dostawy z przedsiębiorcami. Oczywiście, rolników najbardziej interesuje cena, a ją będzie kształtował rynek. Zobaczymy więc jak na tę informację zareagują krajowe podmioty zajmujące się skupem pszenicy konsumpcyjnej.

Sprawdź najnowsze ceny skupu zbóż w kraju!

Fot. Envato Elements 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 11:49