StoryEditor

Dopłaty do zbóż 2023: Pobierz wzór wniosku o pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy!

Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią ministra rolnictwa Roberta Telusa w Szczecinie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Przypominamy zasady przyznawania tej pomocy oraz publikujemy wzór wniosku o dopłaty do zbóż.
O szczegółowych zasada przyznawania tej pomocy pisaliśmy już kilkukrotnie. Ale przypominamy je jeszcze raz umożliwiając także Państwu pobranie wniosku o przyznanie dopłat do zbóż oraz pozostałych załączników do wniosku. 

Warunki składania wniosków o przyznanie dopłat do zbóż: pszenicy i kukurydzy


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła wzór wniosku o przyznanie dopłat do pszenicy i kukurydzy (POBIERZ WNIOSEK).

WAŻNE! Wniosek
o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.
Wnioski można składać:
  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel, aby wniosek trafiał do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.


Składanie wniosku o dopłaty do zbóż przez ePUAP

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową przez platformę ePUAP wybieramy Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego (formatka "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo"-> wpisujemy "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wybrane Biuro Powiatowe)" --> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej).

Dane adresowe jednostek Agencji ze wskazaniem adresów ePUAP oraz instrukcja składania wniosków do ARiMR przez platformę ePUAP są dostępne na stronie ARiMR.

Składanie wniosku o dopłaty do zbóż za pośrednictwem aplikacji mObywatel


W przypadku składania wniosku o pomoc finansową za pośrednictwem usługi mObywatel, uruchamiamy proces z ikony „Zaloguj” na stronie www.gov.pl -> wybieramy "Katalog usług" --> następnie wybieramy funkcję "Pismo ogólne" --> "wyślij pismo ogólne" --> wpisujemy nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek --> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej --> wybieramy rodzaj pisma --> uzupełniamy tytuł pisma i treść pisma.

Więcej informacji zostało zawartych w instrukcji wypełniania wniosku (POBIERZ).

WAŻNE! Za datę złożenia wniosku będzie uważana:
  • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej,
  • w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Kto może się ubiegać o dopłaty do zbóż?

Rozporządzenie dot. dopłat do zbóż zostało przyjęte przez Radę Ministrów i podpisane w lutym br. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od dłuższego czasu znane są już warunki wsparcia, kwoty oraz wiemy także, jaki dokument będzie załącznikiem do wniosku. 

O pomoc może się ubiegać rolnik:

  •  któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków przyznanie płatności;
  • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  • który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy;
  • który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.


Jakie dane podajemy we wniosku o przyznanie dopłat do zbóż?

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego 4 ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o poniesionych dodatkowo kosztach w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

5) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o dokonaniu sprzedaży w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.


Co trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie dopłat do zbóż z ARiMR?

W rozporządzeniu czytamy, że dodatkowo do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Ministerstwo rolnictwa uważa, że właśnie 15 grudnia 2022 r. nastąpił spadek cen zbóż i kukurydzy. Niewykluczone, że termin końcowy, a więc 31 maja br. będzie wydłużony, ale o tym zadecyduje sytuacja rynkowa. 

Już teraz wielu rolników ma problem z dokumentem sprzedaży, bo firmy skupujące zboże i kukurydzę przesuwają terminy odbioru, gdyż nie mają miejsca na surowiec w magazynie. Rolnicy otrzymują niepokojące informacje, o tym, że termin odbioru zboża lub kukurydzy jest przesunięty o kilka miesięcy. Niestety takie działanie firm skupujących wyeliminuje możliwość ubiegania się o dopłaty do zbóż przez niektórych rolników i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty. 

Oprócz faktur sprzedaży pszenicy lub kukurydzy rolnik musi dołączyć także podpisaną przez siebie klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Wnioskodawcę (POBIERZ).


Wysokość dopłat do zbóż  - warunki pomocy

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

1) stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;

2) stawki pomocy, liczby 1,665 (liczba umożliwiająca przeliczenie pomocy do produkcji z 1 ha, gdyż stawka pomocy obejmuje tylko jej część) i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, oraz liczby:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy (5,5 t/ha to średni plon pszenicy z hektara w 2022 r. według GUS),

b) 7 – w przypadku kukurydzy (7 t/ha to średni plon kukurydzy z hektara w 2022 r. według GUS).

Stawki dopłat do zbóż w zależności od województwa

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów. Proponuje się, aby stawka pomocy obejmowała jedynie część produkcji i była zróżnicowana w zależności od województwa, w którym jest prowadzona uprawa pszenicy lub kukurydzy, i wynosiła odpowiednio:

1) 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2) 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3) 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

4) 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5) 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 3;

6) 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 4.

W związku z powyższymi stawkami i limitem 50 ha powierzchni, do której należna będzie pomoc:

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: podkarpackiego i lubelskiego wyniesie do 41 250 zł w przypadku pszenicy i do 52 500 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i mazowieckiego wyniesie do 33 000 zł w przypadku pszenicy i do 42 000 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z pozostałych województw wyniesie do 24 750 zł w przypadku pszenicy i do 31 500 zł w przypadku kukurydzy.

bcz, dkol

Donata Kosicka
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 17:20