Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kłopotliwa ferma wiatrowa

Koło mojej nieruchomości ma zostać wybudowana ferma wiatrowa, która uniemożliwi zagospodarowanie mojej działki. Czy mogę w tej sprawie coś zrobić?

adw. Mikołaj Pomin27 czerwca 2020, 11:00
W sprawach dotyczących lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych wiele zmieniła ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (DzU z 2016 r., poz. 961). Nie uległy jednak zmianie generalne zasady dotyczące postępowania w sprawach wydania pozwolenia na budowę takich budowli.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami wymienionej ustawy za elektrownie wiatrowe uznaje się budowlę, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych o mocy większej niż 40 kW. Ponadto, przepisy określają również minimalne odległości budynków z funkcjami mieszkalnymi od elektrowni. Ustawa nie obejmuje jednak tych elektrowni, które już funkcjonują oraz tych, co do których w dniu jej wejścia w życie trwały postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Przechodząc do postępowania poprzedzającego budowę wskazać należy, że budowa elektrowni wiatrowej niewątpliwie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Postępowanie zmierzającego do wydania tej decyzji regulują przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Strony ustala zatem starosta prowadzący postępowanie.

Z zadanego pytania nie wynika, czy Czytelnik został uznany za stronę postępowania. Jeśli nie, a jego nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania, winien zgłosić się do sprawy. Bezzasadna odmowa dopuszczenia go do udziału w postępowaniu może stanowić podstawę wznowienia w przyszłości postępowania. Wracając jednak do samego postępowania, bycie jego stroną oznacza możliwość aktywnego udziału w postępowania, w tym zapoznawania się z aktami, zgłaszania zastrzeżeń i wniosków dowodowych, czy składania środków odwoławczych. Z tych możliwości należy bezwzględnie korzystać, a w razie potrzeby, wspierać się również pomocą profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata).

Podkreślić jednak należy, że w toku postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę nie są brane pod uwagę takie czynniki, jak spadek wartości nieruchomości sąsiednich, bowiem to może być ewentualnie przedmiotem postępowania cywilnego.

Reasumując, Czytelnik winien zgłosić swój udział w postępowaniu o pozwolenie na budowę i brać w nim czynny udział, jeżeli inwestycja narusza jego interes prawny.

adw. Mikołaj Pomin, fot. flickr.com


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)