Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Szkody łowieckie w mieście

Obrazek

Pytanie: Kto odpowiada za szkody łowieckie na obszarze miasta? W jakich przypadkach nie przysługuje odszkodowanie za te szkody?

Andrzej Sawa26 lipca 2017, 13:41
Odpowiedź: Na podstawie art. 46 ustawy Prawo łowieckie wprowadzono generalną zasadę, że zobowiązanym do naprawienia szkód wyrządzonych w uprawach rolnych i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel izby rolniczej.

Szczegółowe zasady szacowania szkód oraz ustalania odszkodowania zawarte są w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (DzU z 2010 r., nr 45, poz. 272).

Odszkodowanie za szkody łowieckie nie przysługuje:
  • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
  • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
  • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
  • za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
  • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
Wyjątek od zasady, że to koła łowieckie i ich zarządcy odpowiadają za szkody łowieckie zawarty jest w art. 50 ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem Skarb Państwa odpowiada za te szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Ponadto Skarb Państwa odpowiada też za szkody wyrządzone przez wymienione zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Natomiast za szkody wyrządzane na obszarach obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłacają Lasy Państwowe, obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. W omawianym przypadku odpowiedzialność obciąża zatem Skarb Państwa, bowiem szkoda powstała na obszarze niebędącym obszarem niewchodzącym w skład obwodów łowieckich.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)