StoryEditor

GK Gobarto: 3,42 mld zł przychodów i ponad 182 mln zł zysku

W 2023 roku GK Gobarto wypracowała ponad 182 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 3,42 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wzrost cen trzody chlewnej w pierwszym półroczu zeszłego roku przełożył się na dobre wyniki finansowe całej Grupy.
28.03.2024., 10:40h

Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ceny żywca wieprzowego w okresie od stycznia do czerwca ubiegłego roku wykazywały wzrost. Zjawisko to spowodowane było przede wszystkim niedoborem w podaży świń przeznaczonych do uboju w Europie Zachodniej. Jednak od lipca ub.r. ceny zaczęły notować spadki, w związku z niższymi cenami pasz. W grudniu 2023 roku średnia cena świń rzeźnych klasy E w UE wyniosła 212,02 EUR/100kg masy poubojowej schłodzonej, czyli była o około 4% wyższa niż w grudniu 2022 roku. 

W Polsce notowania cen żywca wieprzowego zwykle odzwierciedlają poziom dla średniej ceny unijnej. Z tego powodu przez pierwszych sześć miesięcy 2023 roku cena żywca wieprzowego kształtowała się w trendzie wzrostowym, natomiast od lipca zaczęła spadać. W grudniu ub.r. średnia cena żywca wyniosła 7,25 zł/kg i była o około 21% niższa niż w czerwcu 2023 roku.

 

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31 grudnia 2023 roku pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło zaledwie 9,8 mln sztuk, czyli tylko o 1,5% więcej w porównaniu z końcem grudnia 2022 r. i o 3,5% więcej w porównaniu z końcem czerwca 2023 r. Utrzymujący się od kilku lat niski poziom pogłowia trzody chlewnej to efekt niskiej opłacalności jej produkcji.

 

Spadki w eksporcie

Według wstępnych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polski eksport mięsa wieprzowego w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wykazał w stosunku do poprzedniego roku spadek na poziomie ok. 13%  z 352 do 305 tys. ton.  Spadek eksportu zanotowano dla kluczowych odbiorców – USA (50%), Słowacji (22%) oraz Hongkongu (18%). Natomiast rynkami, dla których odnotowany został wzrost to: Niemcy (40%) oraz Włochy (6%). Import w skali całego roku 2023 spadł o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego.

 

W Grupie Kapitałowej Gobarto przychody eksportowe w raportowanym okresie wyniosły 317,3 mln zł  wobec 270,7 mln zł w roku 2022, jednak ich udział w strukturze ogółu przychodów nieznacznie spadł i wyniósł 9,28%.

 

GK Gobarto: Dobre wyniki w segmencie trzoda chlewna oraz w dystrybucyji i ubojach

Jak informują przedstawiciele Grupy – w dynamicznym otoczeniu rynkowym Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe w 2023 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku aż o 29,5% do poziomu 3,42 mld zł, a zysk EBITDA osiągnął wartość 182,20 mln zł (wzrost r/r o 52,6%). Skonsolidowany wynik netto wyniósł 96,71 mln zł, przy 129,70 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

 

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment trzody chlewnej. Przychody ze sprzedaży tego wzrosły  tu rok do roku aż o 35,5% do wartości 566,45 mln zł, przy zysku operacyjnym na poziomie 101,69 mln zł oraz zysku EBITDA w kwocie 116,98 mln zł.

 

– Zmniejszenie pogłowia świń w Polsce skutkowało wzrostem cen, co przełożyło się na generowane zyski przez Grupę. Ponadto sytuację poprawiał fakt, że produkcja zarodowa, w którą w ostatnich latach zainwestowaliśmy była rentowna – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

 

Warto nadmienić, że mimo wysokich kosztów inwestycyjnych, Grupa systematycznie realizuje program Gobarto 500.  Na chwilę obecną w ramach programu wspólnie z hodowcami wybudowano 29 obiektów inwentarskich. W kolejnych kwartałach planowane są kolejne budowy oraz pozyskanie kolejnych osób do projektu.

 

Drugim obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment mięsa i wędlin reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. W 2023 roku jego przychody ze sprzedaży wyniosły 3,37 mld zł (wzrost r/r o 30,7%), przy 62,09 mln zł zysku EBITDA oraz 26,52 mln zł zysku operacyjnego. Dobre wyniki tego segmentu to zasługa sprawnie działającej, mimo kurczącego się rynku, sieci dystrybucyjnej Gobarto.

 

– Mimo mniejszej ilości wieprzowiny na rynku oraz presji cenowej, wyniki w tym segmencie są bardzo satysfakcjonujące. Złożyły się na to zarówno bardzo dobre wyniki w segmencie dystrybucyjnym, jak i ubojowym. W obszarze własnej sieci dystrybucji wzrost wolumenu sprzedaży przełożył się na wypracowanie wyższego zysku EBITDA.  W segmencie ubojowym również odnotowaliśmy wzrosty wolumenowe. Poziom uboju w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem wzrósł o 27% i wyniósł 1,2 mln sztukdodał Marcin Śliwiński.

 

Gobarto ze strategią odpowiedzialnego biznesu

Poza raportami finansowymi, Grupa Gobarto opublikowała również raport niefinansowy – Oświadczenie Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju, który jest zgodny z dyrektywą CSRD oraz standardami ESRS, wyprzedzając regulacje, które będą podstawą raportowania za rok 2024. Jednocześnie zarząd spółki Gobarto S.A. przyjął strategię odpowiedzialnego biznesu, w której informuje o swoich zobowiązaniach środowiskowych, społecznych oraz z zakresu zarządzania korporacyjnego.

 

– Rok 2023 był dla nas okresem intensywnych przygotowań do adaptacji do nowych, zaawansowanych standardów ustanowionych przez Komisję Europejską.  Pokazał nam konieczność zmiany w sposobie myślenia o naszej organizacji i prowadzonej przez nas działalności. Bliska współpraca między naszym kierownictwem, pracownikami, a także partnerami, umożliwiła nam wypracowanie strategii klimatycznej i strategii ESG. Te dwa dokumenty opisują nasze długoterminowe zobowiązania do wzmacniania zaangażowania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Są one nie tylko fundamentem obecnej strategii, ale także wyznaczają ścieżkę naszych przyszłych działań w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – poinformowała Katarzyna Goździkowska-Gaztelu, wiceprezes zarządu Gobarto S.A.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 01:30