StoryEditor

Pomoc suszowa 2022: Aplikacja szwankuje, rolnicy zdenerwowani. Czy termin naboru wniosków będzie wydłużony?

Tydzień temu (31 października - przyp. red.) minął termin składania wniosków o szacowanie strat suszowych w aplikacji na stronie gov.pl. Do ostatniej chwili rolnicy próbowali to robić, ale nie wszystkim się udało. Jak informowali nasi Czytelnicy - aplikacja często się zawieszała. Ci, którym udało się mimo wszystko złożyć wniosek w terminie mają kolejny problem - aplikacja nie pozwala pobrać protokołów szacowania strat i ich kalkulacji. A termin składania wniosków mija 15 listopada br. Czy będzie on zatem przedłużony?
07.11.2022., 16:11h
O tym jak niewielu rolników w skali kraju uporało się dotychczas ze złożeniem wniosku w aplikacji suszowej, pobraniem protokołu szacowania strat i ich kalkulacji oraz złożeniem wniosku o udzielenie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla rolników i ich rodzin w ARiMR świadczą najnowsze dane. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 4 listopada br. zarejestrowano w systemie 26 tys. wniosków o przyznanie tego wsparcia na łączną kwotę  138 mln zł.

Przypomnijmy, że pula na ten nabór wynosi 450 mln zł i jeżeli wnioski do 15 listopada wpłyną do ARiMR na łączną kwotę wyższą niż 450 mln zł, to zastosowany zostanie tzw. współczynnik korygujący. Oznacza to innymi słowy, że ostateczna kwota wsparcia będzie wynikała z rozdysponowania całej puli pomiędzy wszystkich wnioskodawców i będzie to mniej niż 5 tys. zł na wnioskodawcę w przypadku strat poniżej 30% i mniej niż 10 tys. zł w przypadku strat w gospodarstwie wyższych niż 30%.

Wniosek o ponowne szacowanie strat suszowych  w aplikacji


Do ostatniego dnia składania wniosków o szacowanie strat w aplikacji suszowej rolnicy próbowali to robić, a gdy się nie udawało to nie kryli swojej złości i oburzenia, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w mailach oraz telefonach do naszej redakcji.

Podobne informacje trafiały do izb rolniczych w całym kraju i do siedziby Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dlatego KRIR zwróciła się do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o ponowne uruchomienie możliwości składania wniosków o szacowanie strat przez aplikację suszową, aby wszyscy zainteresowani rolnicy mogli to zrobić. 

KRIR powołała się na to, że z takiej możliwości skorzystano w 2021 r., kiedy to na podstawie podpisanego w dniu 18 listopada 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy, i którzy nie  złożyli do dnia 15 października 2021 r. wniosków o oszacowanie strat  w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”,  mogli  złożyć wniosek o oszacowanie strat za pomocą aplikacji  do dnia 30 listopada 2021 r.

Problemów z aplikacją suszową ciąg dalszy


Ale to nie jedyny problem z aplikacją. Nawet jeżeli rolnik zdążył złożyć wniosek o szacowanie strat w aplikacji, to teraz nie może pobrać  z niej dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wsparcie finansowe w ARiMR. Termin naboru tych wniosków mija 15 listopada i nie jest wiadome, czy aplikacja do tego dnia pozwoli pobrać wszystkie dokumenty. Dlatego KRIR także zwróciła się do wicepremiera Kowalczyka o przedłużenie tego terminu tak by wszyscy zainteresowani zdążyli to zrobić.

Odpowiedzi z resortu rolnictwa na razie nie ma, ale jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć problemy z aplikacją suszową są tam znane i istnieje duża szansa, że ten termin będzie wydłużony.

Komu przysługuje pomoc finansowa z ARiMR?

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia, nadzwyczajne wsparcie finansowe przysługuje rodzinie:

  • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
  • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, decyzją kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

Gdzie można pobrać formularze wniosków o przyznanie wsparcia?


Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5 lub 10 tys. zł można pobrać ze strony internetowej Agencji. Dla wygody naszych Czytelników zamieszczamy je także poniżej:

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja PDF

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja edytowalna


Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie wsparcia z ARiMR należy dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.


Jaka będzie wysokość udzielonego wsparcia?

Proponowanymi stawkami pomocy finansowej są:

1) 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo
 
2)  5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.


Średnia roczna produkcja rolna ustalana jest na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy takich danych lub dokumentów zabraknie, obliczenia zostaną ustalone na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Budżet środków przeznaczonych na program pomocowy wynosi 450 mln zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca 450 mln zł, do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący. To oznacza, że finalna kwota pomocy może ulec zmniejszeniu od kwot odpowiednio 5 lub 10 tys. zł.

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 07:59