StoryEditor

Wnioski o rekompensatę z FOR: kto może ubiegać się o wsparcie?

Lada chwila KOWR zaczyna nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Kto może starać się o wsparcie? Gdzie można złożyć wniosek?
30.01.2024., 12:28h

Gdzie można złożyć wniosek o rekompensatę z FOR?

Od 1 lutego do 31 marca rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wniosek można złożyć:

  • bezpośrednio w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego KOWR
  • pocztą, najlepiej przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego)
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zobacz także: Fundusz Ochrony Rolnictwa – branża przetwórcza mocno krytykuje!

Jeżeli rolnik stara się o przyznanie rekompensaty w stosunku do wierzytelności przysługujących od kilku podmiotów, musi złożyć dla każdego podmiotu oddzielny wniosek na odrębnym formularzu.

WAŻNE! Za złożenie wniosku rolnik musi wnieść opłatę skarbową na konto urzędu miasta lub gminy. Stawka opłaty skarbowej wynosi:

  • za wydanie decyzji, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania w administracji – 10 zł
  • za złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł

Rekompensata z Funduszu Ochrony Rolnictwa – kto może się ubiegać?

Rusza nabór wniosków na rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. O wsparcie mogą się ubiegać rolnicy, którzy odstawili produkty do punktu skupu, ale nie otrzymali za nie pieniędzy, a ich wierzytelność nie uległa przedawnieniu.

Rolnik może wystąpić o rekompensatę, jeśli dłużnik:

  • jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych
  • jest płatnikiem podatku od towarów i usług
  • stał się w 2023 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Wniosek o przyznanie rekompensaty - POBIERZ

Wniosek o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2024 r. można pobrać klikając w link poniżej:

WNIOSEK O PRZYZNANIE REKOMPENSATY Z FOR

Wysokość odszkodowania z FOR 

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2024 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2024.

Rekompensata ustalana jest w stosunku do zgłoszonej we wniosku kwoty wierzytelności netto tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz bez odsetek ustawowych za opóźnienie.

Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR. Termin publikacji procentowej stawki przez ministra rolnictwa: do 31.05.2024 r.

Rekompensata przyznawana jest w drodze decyzji dyrektora Oddziału Terenowego na podstawie:

  • pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty
  • pozyskanej przez KOWR informacji od Twojego dłużnika, potwierdzającej istnienie wierzytelności

Decyzje będą wydawane do 30.06.2024 r.

​Kiedy rolnik otrzyma odszkodowanie z FOR?

Wypłata rekompensaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu rekompensaty stała się ostateczna.​ Po wypłacie rekompensaty przez KOWR, rolnik nadal zachowuje prawo do dochodzenia pozostałej części należności od dłużnika.

W jaki sposób sprawdzić dłużnika i kiedy należność ulega przedawnieniu?

Rolnik może szukać informacji o dłużniku na stronach:

KOWR przypomina, że roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem 2 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym ten termin upływa.

image

Fundusz Ochrony Rolnictwa: trwa wypłata rekompensat dla rolników. Kto otrzymał najwięcej środków?

na podst. Tygodnik-rolniczy.pl

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. kwiecień 2024 10:04