StoryEditor

WPR po 2020 r. – na co mogą liczyć polscy rolnicy?

Prace nad reformą WPR po 2020 r. są mocno zaawansowane, choć budżet nie jest jeszcze ostateczny. Istotne będą plany strategiczne i sposób ich wdrażania – mówił podczas III Forum Rolników i Agrobiznesu dr Jerzy Plewa
, dyrektor generalny DG AGRI (Komisja Europejska).
21.11.2018., 09:11h
Wyzwania, przed jakimi stoją unijny sektor rolnictwa i obszary wiejskie wymagają utrzymania stabilnej, zmodernizowanej i wspólnej polityki rolnej, co potwierdzono w propozycjach legislacyjnych, przedstawionych przez Komisję 1 czerwca 2018 r. Obecnie toczą się szczegółowe debaty w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Celem Komisji Europejskiej jest osiągnięcie politycznego porozumienia z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim (PE) przed wyborami do PE w maju 2019 r.

– Na lata 2021 – 2027 Komisja proponuje budżet w wysokości 365 mld euro na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza to, że polityka ta będzie stanowić prawie jedną trzecią całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo, kwota 10 mld euro z programu „Horyzont Europa” przeznaczona zostanie na wsparcie badań naukowych i innowacji związanych z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką – mówił dr Plewa.

Budżet przeznaczony na politykę rolną zostanie podzielony między jego dwa tradycyjne filary: wsparcie bezpośrednie dla rolników/środki rynkowe oraz rozwój obszarów wiejskich.
  •  Płatności bezpośrednie będą odgrywały nadal podstawową rolę w stabilizowaniu dochodów rolników. Utrzymany zostanie stosowany przez Polskę uproszczony system płatności obszarowych (SAPS).
  • Podstawowym elementem nowego sposobu wdrażania WPR będą plany strategiczne, w których zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, programów sektorowych oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich.
  • Wsparcie będzie w większym stopniu trafiało do małych i średnich gospodarstw. Promowane będzie bardziej zrównoważone rozłożenie płatności, poprzez wprowadzenie obowiązkowych limitów na poziomie gospodarstw i płatności degresywne, tj. zmniejszające się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa.
    Ponadto poziomy płatności bezpośrednich na hektar w poszczególnych państwach członkowskich będą coraz bardziej zbliżały się do średniej UE.

Powiązania z celami środowiskowymi i klimatycznymi zostaną wzmocnione. Znaczna część środków zostanie formalnie przeznaczona na działania korzystne dla klimatu i środowiska oraz na rozwój obszarów wiejskich.

Proponowane jest utworzenie nowej rezerwy kryzysowej, umożliwiającej reagowanie na sytuacje powodujące zakłócenia na rynkach rolnych. Do planów strategicznych trzeba będzie włączyć wsparcie instrumentów zarządzania ryzykiem, w tym narzędzi stabilizacji dochodów.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 19:03