StoryEditor

Produkcja mięsa na użytek własny – badania na obecność włośnia bezpłatne. Dla kogo?

  Inspekcja Weterynaryjna nie będzie pobierała opłaty za badanie na obecność włośni. Jednak hodowca musi się liczyć z innymi opłatami.
30.08.2022., 11:08h

Jak informuje resort rolnictwa produkcja mięsa na użytek własny jest związana z obowiązkiem badania mięsa w kierunku włośni. Za badanie nie ponoszą kosztów hodowcy świń (mięso na użytek własny) i nutrii (mięso na użytek własny i tusz w sprzedaży bezpośredniej), myśliwi, którzy badają tusze dzików, których mięso trafia do sprzedaży bezpośredniej lub na użytek własny.

Stawki i opłaty za świadectwa zdrowia

Mimo, że nie są pobierane opłaty za badanie w kierunku włośnia, to jednak konieczna jest kontrola przedubojowa zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym. Koszty oblicza się na podstawie czasu pracy poświęconego na kontrolę.

- Aktualnie podstawowa stawka opłaty za taką kontrolę trwającą nie dłużej niż godzinę wynosi 112,80 zł, a w przypadku kontroli trwającej dłużej niż godzinę, za pierwszą godzinę – 112,80 zł, a za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny ­– 14,10 zł. Jest to rozwiązanie odmienne od tego, które stosowano przed 11 sierpnia 2022 r., gdy wysokość opłaty była uzależniona od liczby skontrolowanych zwierząt albo liczby przesyłek zwierząt.  Ponadto, aktualna opłata uwzględnia koszty dojazdu, natomiast przed 11 sierpnia 2022 r. rolnicy ponosili dodatkowo koszty dojazdu urzędowego lekarza weterynarii na miejsce przeprowadzenia kontroli – podaje resort rolnictwa.

W przepisach pojawiły się informacje na temat obniżek w wysokości 75% dla małych gospodarstw poniżej 50 szt. świń. Jednak opłata nie może być niższa niż 40 zł. Po zastosowaniu tych reguł opłata za ww. kontrolę przekracza kwotę 40 zł w przypadku, gdy czas jej trwania wynosi co najmniej 2 godziny. Na przykład, gdy taka kontrola trwa 1,5 godziny, opłata wyniesie 40 zł, gdy trwa 2 godziny, opłata wyniesie 42,30 zł, a gdy trwa 2,5 godziny, opłata wyniesie 49,35 zł.

Koszty rosną jeśli wizyt lekarza weterynarii jest więcej, niż np. jedna dłuższa w celu wystawienia świadectw zdrowia.

- Z tego powodu odpowiednie planowanie przemieszczeń zwierząt stanowi podstawę do ograniczania kosztów z tytułu opłat ponoszonych za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną - podkreśla resort rolnictwa.

Rozporządzenie o produkcji mięsa na użytek własny

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny jest na etapie Komisji Prawniczej. Ww. rozporządzenia wprowadzałby spore zmiany, bowiem dodano podpunkt, w którym zezwala się na ubój na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego konieczny jest jak najszybszy ich ubój, ze względu na ich dobrostan.

Ponadto rozporządzenie mówi o tym, że posiadacz zwierząt informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia tego uboju o zamiarze jego przeprowadzenia przed przeprowadzeniem uboju albo nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia uboju, a nie na 24 godziny, jak było w poprzednim rozporządzeniu. Zatem wydłużone zostaje okres, kiedy informacja powinna trafić do PLW. Rozporządzenie ponadto umożliwia ubój bydła do 12 miesiąca życia w gospodarstwie. Wcześniej hodowcy mogli ubić jedynie cielęta do 6 miesiąca życia.  

W projekcie rozporządzenia o produkcji mięsa na użytek własny dodano również informację na wypadek stwierdzenia w badaniach włośni. Jeśli okaże się, że badane mięso zwierząt jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem.

Jeżeli Komisja Prawnicza pozytywnie zaopiniuje projekt, trafi on notyfikacji oraz podpisu ministra i zostanie skierowane do ogłoszenia. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po 14 dniach od momentu ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Na temat wszystkich zmian w projekcie pisaliśmy w artykule „Ubój na użytek własny: jakie zmiany w przepisach?” 

oprac. dkol na podst. gov.pl/ legislacja.rcl.gov.pl/wk

Fot. Kolasińska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 21:12