StoryEditor

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej uderza w dyskonty. Domaga się kontroli skarbowej

Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - Dariusza Hysza - z wnioskiem o rozważenie możliwości wszczęcia kontroli skarbowej. Kontrola ma dotyczyć sieci sklepów dyskontowych, które działają na terenie Polski. Celem jest sprawdzenie sposobu realizacji przez te podmioty obowiązków, jakie wynikając z prawa podatkowego.
09.05.2024., 14:22h

Z informacji, jakie docierają do Zarządu SRW wynika, że część sieci sklepów dyskontowych może stosować nieuczciwą praktykę. W ramach posiadanych powiązań handlowych sieci te nabywają towary – między innymi produkty mięsne – poniżej cen oferowanych innym podmiotom, by następnie sprzedać je po cenach znacznie niższych od cen ich nabycia.

W ocenie podmiotów konkurujących z dyskontami, taka praktyka może nosić znamiona działalności sprzecznej z prawem podatkowym. Zaniżanie ceny niesie za sobą konsekwencje na wielu płaszczyznach, w tym: ustawy o CIT oraz PIT, ustawy o VAT, Ordynacji Podatkowej, rozporządzenia dotyczącego cła oraz w skrajnych sytuacjach Kodeksu Karnego Skarbowego. Niższa wartość sprzedaży może skutkować zaniżeniem zobowiązania podatkowego m.in. poprzez sztuczne zaniżenie dochodu.

Działania wbrew prawu?

Warto przypomnieć treść jednego z artykułów ustawy o CIT, według którego: "jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający".

Nierówne zasady

Tego rodzaju praktyki mogą również godzić w treść przepisów zawartych w ustawie o VAT. Konsekwencje mogą skutkować ustaleniem podstawy opodatkowania zgodnej z wartością rynkową, co stanowić powinno punkt odniesienia dla wszystkich podmiotów, które operują w badanej branży. Naruszenia przepisów podatkowych mogą mieć konsekwencje między innymi w postaci zwiększonej wysokości odsetek za zwłokę.

– Zadaniem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP jest zapewnienie podmiotom w nim zrzeszonym, ale także wszystkim innym uczestnikom rynku, którym przychodzi mierzyć się w nierównej konkurencji z sieciami dyskontowymi, tych samych zasad podatkowych oraz wykluczenie przypadków nadużywania przewag posiadanych przez sieci dyskontowe również w dziedzinie podatkowej – podkreśla prezes Tomasz Parzybut, dodając że Zarząd wystosował pisma z prośbą o rozważenie kontroli do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 06:02