StoryEditor

Nie będzie zakazu interwencyjnego odbioru zwierząt! Co mogą organizacje prozwierzęce?

Ministerstwo rolnictwa informuje o zmianie przepisów dotyczących działalności organizacji prozwierzęcych. Nie będzie zakazu, ale zmienią się zasady interwencyjnego odbioru zwierząt rolnikom. Jakie obowiązki i możliwości się pojawią?
13.02.2023., 14:02h

Nie będzie zakazu odbioru

– Opracowywane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt nie wprowadzają zakazu interwencyjnego odbioru zwierząt przez organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, ale zmierzają do doprecyzowania zasad, na jakich będzie się odbywał ten odbiór – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski i przedstawił szczegóły planowanych zmian w przepisach dotyczących interwencyjnych odbiorów zwierząt od właścicieli. 

Nieprawidłowości w działalności organizacji 

Według resortu rolnictwa, potrzeba zmian w przepisach wynika ze stale docierających sygnałów, również za pośrednictwem rzecznika praw obywatelskich, o przypadkach niewłaściwego wykonywania uprawnień przez organizacje społeczne. 

Jakich nieprawidłowości dopuszczają się organizacje społeczne?

 • nieinformowania wójta, burmistrza, prezydenta miasta o odebraniu zwierząt, co utrudnia ocenę stanu faktycznego sprawy oraz zasadności interwencyjnego odbierania zwierzęcia, 
 • wielokrotnych zmian miejsca przebywania odebranych zwierząt, co utrudnia, a nawet uniemożliwia ich późniejszy zwrot właścicielowi (znane są przypadki, gdy organizacje społeczne same nie są w stanie określić miejsca przebywania odebranych przez siebie zwierząt), 
 • uchylania się od zwrotu odebranych zwierząt zarówno w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie czasowego odebrania zwierząt, gdy wójt stwierdzi, że interwencyjne odebranie zwierząt było bezzasadne, jak i w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania karnego dotyczącego znęcania się nad tymi zwierzętami,
 • obciążanie właściciela odebranych zwierząt kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt nawet gdy sąd nie stwierdzi, że dopuścił się przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

Co się zmieni w przepisach?

– Projektowane obecnie przepisy z jednej strony pozostawiają przedstawicielom organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, uprawnienie do odbierania zwierząt w sytuacjach niecierpiących zwłoki, co było postulowane zarówno przez te organizacje, jak i parlamentarzystów oraz rzecznika praw obywatelskich, natomiast z drugiej strony nadają interwencyjnemu odbieraniu zwierząt prawne ramy formalne, służące wyeliminowaniu nadużyć czy niedopuszczalnych nieprawidłowości w tak wrażliwym obszarze, jakim jest życie i zdrowie zwierząt oraz ingerowanie w prawo własności – mówił wiceminister Lech Kołakowski. 

Jakie obowiązki będą ciążyć na osobach odbierających zwierzęta?

 • poinformowanie organów uprawnionych do wydania decyzji o czasowym odbiorze o miejscu pobytu odebranego zwierzęcia – niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia następującego po dniu jego odebrania; 
 • zawiadamianie prokuratora lub policji o zagrożeniu życia lub zdrowia zwierzęcia – niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia następującego po dniu odebrania zwierzęcia.

Kiedy będzie trzeba zwierzę zwrócić

W świetle nowych przepisów organ uprawniony do wydania decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia może nakazać organizacji społecznej zwrot tego zwierzęcia, jeżeli:

 • postępowanie w sprawie odebrania zostanie umorzone,
 • decyzja o odbiorze zostanie uchylona, 
 • sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, 
 • postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone, 
 • zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

– Zwracam uwagę, że wiele interwencyjnych odbiorów zwierząt kończy się wydaniem przez wójta decyzji odmawiającej ich odebrania, co w ocenie MRiRW powinno skutkować zwrotem zwierząt, gdyż mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w której brak jakiejkolwiek podstawy prawnej uzasadniającej przetrzymywanie zwierząt przez podmiot, który je odebrał – mówił Lech Kołakowski – Obecnie jednak z uwagi na nieprecyzyjne brzmienie przepisów ustawy o ochronie zwierząt odebrane zwierzęta są zwracane dopiero, gdy zakończone zostanie postępowanie karne, a sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, lub jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. Jednak nawet w takim przypadku zwierzę nie jest zwracane. Na istnienie takich przypadków zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich. Właściciel, by je odzyskać, musi wejść na drogę sądową, co jest sytuacją nie do zaakceptowania.

Powtarzane od lat postulaty rolników

Na temat konieczności wprowadzenia zmian w przepisach od dawna wypowiadają się organizacje rolnicze i hodowcy

– Aktualne prawo spowodowało, że mnoży nam się organizacji pro-zwierzęcych, zwłaszcza takich, które w nazwie mają inspekcja lub inspektorat lub biuro ochrony zwierząt bo zwietrzyły interes. Widzą możliwość zabrania zwierząt, które mają wartość i nie jest to kradzież, bo jest to działanie w świetle prawa – tłumaczył Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Rolnicy tymczasem apelują o usunięciu przepisu, który zezwala na interwencyjny odbiór zwierząt. Ich zdaniem powinien być całkowicie wykreślony z ustawy o ochronie zwierząt. 

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 12:30