StoryEditor

1000 zł dotacji do każdego zniszczonego hektara

Resort rolnictwa przygotował program pomocy poszkodowanym przez kataklizmy. Rada Ministrów przyjęła założenia planu. Jak dokładnie wygląda pomoc?
28.08.2017., 15:08h
Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla poszkodowanych przez huragany, grad i deszcze gospodarstw. Podsumowując wszystkie wcześniejsze ustalenia, przewidziano w nim udzielanie:

 1. wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane ze środków banków kredytujących, z którymi ARiMR ma podpisane umowy, do wysokości oszacowanych szkód o rocznym oprocentowaniu 2,115% – w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725% – dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;
 2. pomocy przyznawanej przez Prezesa KRUS w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;
 3. pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego;
 4. pomocy przyznawanej przez wójtów/burmistrzów lub prezydentów miast w formie ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
 5. dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r. wynoszącej 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.Poszkodowani rolnicy mogą też od 4 września br. składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na finansowanie kosztów:


 • budowy, przebudowy, remontu, remontu połączonego z modernizacją budynków nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu lub budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
 • zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
 • odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany;
 • zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji służących wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;
 • zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
 • rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy;
 • związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Czytaj także:
Wsparcie z ARiMR - szczegóły pomocy i przydatne linki

oprac. al na podst. MRiRW
fot. Czekała
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 13:22