StoryEditor

Gminy dostaną więcej pieniędzy na zbiorniki!

Dotacje na budowę podziemnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe wzrosną z 2 do 5 mln zł. Beneficjentami programu pomocy są gminy. Zdaniem rządu to jeden z elementów walki z efektami coraz częstszych susz. 
22.12.2021., 15:12h

MRiRW zaproponowało zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Budowa zbiorników

W PROW 2014–2020 wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu nowego zakresu operacji związanego ze wsparciem inwestycji z zakresu gromadzenia wód opadowych i roztopowych (budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową) przy jednoczesnym podniesieniu maksymalnej kwoty dofinansowania dla beneficjenta (na obszar gminy).

Problem suszy

Nowe przepisy mają na celu zapobiegać skutkom suszy, której występowanie jest coraz częstsze. Niestety Polska na tle innych państw europejskich jest jednym z krajów najuboższych pod względem zasobów wodnych. Jednym z działań służących ograniczaniu skutków suszy jest realizacja inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom tego zjawiska, czyli przedsięwzięć obejmujących budowę, przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania urządzeń wodnych.

Jednocześnie w ramach racjonalnej gospodarki wodnej należy gromadzić wody opadowe i roztopowe w urządzeniach umożliwiających jej ponowne wykorzystanie.
- Zaznaczyć należy, iż zgromadzona woda w zbiornikach retencyjnych może być wykorzystywana, np. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników, jak również do ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że operacje te mają na celu zapobieganie skutkom suszy lub nadmiernym opadom lub powodziom natomiast nie będą dotyczyły nawodnień rozumianych jako budowa infrastruktury służącej rolnikowi do podlewania upraw – czytamy dalej w uzasadnieniu projektu.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę polegającą na podniesieniu maksymalnej kwoty dofinansowania dla beneficjenta z 2 mln zł na 5 mln zł.

Do kiedy wnioski

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacji wodno-ściekowe będą musiały zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Budżet na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zostanie zwiększony o 376 mln euro w związku z przedłużeniem działania PROW 2014-2020 na lata 2021 i 2022. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 20:35