StoryEditor

Kontrowersyjna ustawa o odtwarzaniu przyrody przegłosowana! Co z zalewaniem gruntów rolnych?

W trakcie największych od wielu lat protestów rolniczych, które przetaczają się przez cały kontynent, Parlament Europejski przegłosował kontrowersyjne rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Jego realizacja będzie miała bezpośredni wpływ na produkcję rolną. Choć przewiduje się także klauzulę „zatrzymania awaryjnego”.
28.02.2024., 15:54h

Przyjęte przez Parlament Europejski przepisy nakładają na Unię Europejską bardzo ambitne cele. Nature Restoration Law oznacza, że państwa członkowskie muszą do 2030 r. przywrócić co najmniej 30% siedlisk objętych nowym prawem (od lasów, łąk i terenów podmokłych po rzeki, jeziora i ławice koralowców) ze złego do dobrego stanu, zwiększając ich liczbę do 60 % do 2040 r. i 90% do 2050 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu kraje UE powinny nadać priorytet obszarom Natura 2000 do 2030 r. Gdy stan obszaru będzie dobry, kraje UE dopilnują, aby dany obszar nie uległ znacznemu pogorszeniu. Państwa członkowskie będą również musiały przyjąć krajowe plany odtworzenia, szczegółowo określające, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele.

- Unijne prawo dotyczące odtwarzania przyrody, uzgodnione z państwami członkowskimi, przywróci zdegradowane ekosystemy we wszystkich państwach członkowskich, pomoże osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe – przekonuje Parlament Europejski.

Nowe wskaźniki bioróżnorodności

Aby poprawić różnorodność biologiczną w ekosystemach rolniczych, kraje UE będą musiały poczynić postępy w zakresie dwóch z trzech następujących wskaźników:

  • wskaźnik motyli użytków zielonych;
  • udział gruntów rolnych o dużej różnorodności cech krajobrazu;
  • zasobów węgla organicznego w glebie mineralnej pól uprawnych.

Należy również podjąć środki mające na celu zwiększenie wskaźnika pospolitego ptactwa na terenach rolniczych, ponieważ ptaki są dobrymi wskaźnikami ogólnego stanu różnorodności biologicznej.

Osuszanie torfowisk dobrowolne?

Ponieważ renaturyzacja osuszonych torfowisk jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów ograniczenia emisji w sektorze rolnictwa, kraje UE będą musiały odtworzyć co najmniej 30% osuszonych torfowisk do 2030 r. (co najmniej jedna czwarta zostanie ponownie nawodniona), 40% do 2040 r. i 50 % do 2050 r. Ponowne nawadnianie pozostanie dobrowolne dla rolników i prywatnych właścicieli gruntów.

Uwaga: awaria!

Nowe przepisy przewidują hamulec awaryjny, dzięki czemu cele dotyczące ekosystemów rolniczych mogą zostać zawieszone w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli poważnie zmniejszą one powierzchnię gruntów potrzebnych do produkcji żywności przeznaczonej do spożycia w UE.

Inne przywracane ekosystemy 

NRL nakłada także na państwa członkowskie UE obowiązek posadzenia trzech miliardów drzew oraz przywrócenia swobodnego przepływu co najmniej 25 000 km rzek. Z kolei w miastach ma nie spadać powierzchnia terenów zielonych.

Ekolodzy się cieszą

Za przyjęciem rozporządzenia NRL zagłosowało 329 europosłów, przy 275 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się.

- Dziś jest ważny dzień dla Europy, ponieważ przechodzimy od ochrony i zachowania przyrody do jej przywracania. Rozporządzenie przywróci zdegradowane ekosystemy z poszanowaniem sektora rolnego, zapewniając elastyczność państwom członkowskim. Chciałbym podziękować naukowcom za dostarczenie dowodów naukowych i walkę z negacją klimatyczną oraz młodym ludziom za przypomnienie nam, że nie ma planety B ani planu B- powiedział po głosowaniu w PE poseł sprawozdawca César Luena z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

- To wspaniała wiadomość dla całej Unii Europejskiej i wielki sukces Zielonych! – napisała na portalu X Partia Zielonych.

Copa Cogeca alarmuje!

Dużo większą wstrzemięźliwość zachowały organizacje rolnicze. Copa-Cogeca zauważyła, że istotne dla rolników poprawki nie zostały uwzględnione przez PE.

Copa-Cogeca zwróciła także uwagę, że najważniejszym problemem związanym z NRL jest sposób finansowania tej ustawy, która zakłada wprowadzenia przez właścicieli gruntów długoterminowych zmiany za pomocą krótkoterminowych środków finansowych.

Rozporządzenie NRL musi ono teraz zostać przyjęte przez Radę, zanim zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 12:35