StoryEditor

Krajowa Rada Izb Rolniczych: opiniować i protestować

Zobacz, jakie wnioski zgłosili szefowie wojewódzkich izb rolniczych podczas najnowszego spotkania Krajowej Rady Izb Rolniczych.
18.09.2017., 10:09h
Podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Spale, w przededniu dożynek prezydenckich, prezesi i delegaci wojewódzkich izb rolniczych głosili szereg wniosków. Przedstawiamy je poniżej – będą one przesłane poszczególnym resortom przez KRIR jako głos środowiska rolniczego:
  • Procedura administracyjna wypłaty rolnikowi zwrotu podatku akcyzowego – w Ustawie o zwrocie podatku akcyzowego art. 6 pkt. 3 i 4 rolnik ma dostarczyć oryginał lub kopię faktury VAT za zakup ON; tymczasem urzędnicy gmin nagminnie wymagają oryginału, co stanowi istotne utrudnienie dla rolników – izby wystąpią do MF o interpretację ogólną w tej sprawie.
  • Okresu uzupełnienia wniosku w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020 – izby wystąpią o wydłużenie okresu na złożenie poprawek i uzupełnień do WOP w ww. działaniu z 7 dni do 21 dni, ponieważ w obecnym stanie prawnym rolnik a także doradcy nie są w stanie  złożyć prawidłowo dokumentów i uzupełnień.
  • Należy oprotestować propozycję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie ograniczenia wysokości należnych gospodarstwom rybackim rekompensat tzw. wodno-środowiskowych, w związku ze złożonym stanowiskiem tego ministerstwa z 1 września br. o obniżeniu puli środków na działanie 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi  w ramach Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 na rekompensaty wodno-środowiskowe”. Izby proponują: przywrócić pierwotnie założoną kwotę tego wsparcia.
  • Koniecznie wnieść o zwiększenie puli środków na działanie „Rozwój przedsiębiorczości” PROW 2014-2020 – Rozwój usług rolniczych w celu zapewnienia wsparcia wszystkim beneficjentom, którzy złożyli prawidłowe (poprawne) wnioski o takie wsparcie.
  • Wystąpić do Rządu RP o zmianę rozwiązań prawnych w sprawie zmniejszenia o 50% pomocy państwa z tytułu przymrozków, w sytuacji braku obowiązkowego ubezpieczenia sadów. Uzasadnienie: rolnicy (sadownicy) nie mieli szans jesienią 2016 roku i wiosną 2017 r. na zawarcie takich umów ubezpieczeniowych. Również rozmiar potencjalnych strat w sadach (nawet 100%) praktycznie uniemożliwia skuteczne ubezpieczenie. Rolnicy są karani za nie swoje winy.

  • W związku z ogłoszonym przez wicepremiera Morawieckiego pomysłem objęcia całego kraju obszarem stref ekonomicznych, należy wystąpić do Rządu RP o pilną zmianę przepisów w celu ochrony żywotnych interesów rolników i rolnictwa – w następujących zakresach:

A)
Rozszerzenie stref ekonomicznych, z założenia mające na celu ułatwienie procesu inwestycyjnego, będzie prowadziło, w sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego na ogromnej większości obszarów wiejskich, do niekontrolowanego przejmowania gruntów rolnych. Konieczne jest wzmocnienie mechanizmów ochrony gruntów rolnych w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy będzie chciał korzystać z rozwiązań prawno-podatkowych dla stref ekonomicznych. Aktualne rozwiązania w zakresie ułatwień inwestycyjnych na terenie stref ekonomicznych nie chronią gruntów rolnych, zwłaszcza najwyższych klas bonitacyjnych.

B) Rozszerzenie stref ekonomicznych pogorszy pozycję prawną rolników (szerzej: podmiotów prowadzących działalność rolniczą) w związku z sąsiedztwem; już obecnie rolnicy są nękani przez inwestorów zajmujących tereny rolnicze (uciążliwość zapachowa, hałas, stosowanie nawozów i ŚOR, transport rolniczy po drogach publicznych itp.) z wykorzystaniem obowiązującego prawa, głównie KC, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Prawa wodnego. Wnioskuje się o wprowadzenie zmian, głownie do Ustawy o planowaniu przestrzennym, obligujących organy gmin do  wprowadzania zapisów gwarantujących rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne tzw. [historyczne prawa nabyte] Prawo pierwszeństwa, na wzór rozwiązań stosowanych m.in. w Austrii lub w Niemczech. Obecnie brak takich rozwiązań skutkuje asymetrią prawna na niekorzyść rolników w zderzeniu z inwestorami. Objęcie całego kraju SSE spotęguje to zjawisko i może doprowadzić wręcz do likwidacji wielu gospodarstw lub do istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności rolniczej – bez możliwości uzyskania odszkodowań lub rekompensat.
  • Należy ułatwić rozwiązania prawne w zakresie wymiany gruntów; obecne rozwiązania są oparte o funkcjonowanie Wojewódzkich Biur Geodezji, co wydłuża i utrudnia procedury, także w związku ze znanymi od lat problemami funkcjonowania tych biur. Proponuje się zmiany w kierunku nadania uprawnień geodetom, jako osobom zaufania publicznego, do przeprowadzania procedury wymiany gruntów.
  • Wystąpić do Ministra Środowiska o odstrzał redukcyjny jeleniowatych w woj. Zachodniopomorskim. Uzasadnienie – pogłowie jeleniowatych na tym terenie przekracza 10-krotnie pojemność łowisk, a straty w rolnictwie powodowane przez te gatunki są porównywalne do stanu klęski żywiołowej. Wiele gospodarstw z tego powodu już straciło płynność finansową.


Opr. pł na podstawie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków KRIR składzie: Roman Włodarz – przewodniczący, Jan Kozak, Andrzej Lis, Tadeusz Skiba, Bronisław Węglewski.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. maj 2024 16:52