StoryEditor

Nowy cennik Inspekcji Weterynaryjnej: kto zyska, kto straci?

Ministerstwo rolnictwa szykuje długą listę zmian w cenniku opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną. Wzrost obciążeń wyniesie 150 mln zł., a cała ta kwota trafi do budżetu państwa. Zyskają rolnicy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią, ale stracą prowadzący działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz RHD.
01.06.2022., 14:06h

Do konsultacji społecznych zostało wysłane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Zaproponowano w nim pobieranie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną na podstawie czasu pracy niezbędnego do wykonania danej czynności, z wyjątkiem kilku czynności takich jak przeprowadzanie kontroli granicznych gdzie opłata została ustalona od przesyłki oraz na podstawie wielkości produkcji (od tony produktów lub liczby zwierząt), czyli analogicznie jak w przypadku aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Wysokość opłaty minimalnej

Ustalono również wysokość opłaty minimalnej (1 godzina pracy plus czas niezbędny na dojazd), która wynosi 112,80 zł. Określenie opłaty minimalnej ma służyć pokryciu kosztów dojazdu osoby wykonującej czynności urzędowe.

W odróżnieniu od dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. przyjęto zasadę, że do danej opłaty nie będą doliczane faktyczne koszty wykonywania określonych czynności, dojazdu urzędowego lekarza weterynarii lub użytych materiałów. Wyjątek stanowi opłata związana z kontrolą statków rybackich za granicą, w przypadku której, będą doliczane koszty przemieszczenia się na ten statek i powrotu z tego statku.

Pobrane opłaty będą stanowiły w całości dochód budżetu państwa. Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu państwa corocznie odprowadzanych będzie ponad 150 mln zł dochodów więcej, przy założeniu utrzymania liczby podmiotów oraz kontroli na poziomie zbliżonym do przyjętego do założeń 2019 r.

Lista najważniejszych zmian

Przyjęto, że skutki finansowe w roku obejmują 7 miesięcy 2022 r. (czerwiec-grudzień).

W porównaniu do obecnie obowiązującego systemu pobierania opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną najważniejsze zmiany dotyczą:

·       zmiany obciążeń w rzeźniach, wynikających ze zmiany stawek oraz rezygnacji z dodatkowej opłaty za pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (ok. 16 tys. zł). Spadek obciążeń dotyczy przede wszystkim rzeźni drobiu oraz większości kategorii wagowych świń, a wzrost (z pewnymi wyjątkami wagowymi i czasowymi): rzeźni bydła, zwierząt jednokopytnych, owiec i kóz, dzikich zwierząt kopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych i strusi;

·       rezygnacji z dodatkowej opłaty za monitorowanie występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w paszach (ok. 13,7 mln zł łącznie od wszystkich podmiotów objętych opłatą);

·       zmiany sposobu rozliczania oględzin tusz zwierząt łownych oraz badania mięsa takich zwierząt (wzrost obciążeń z 1,2 mln zł do 2 mln zł. );

·       zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad punktami odbioru mleka (zwiększenie stawki za pierwszą godzinę oraz zmniejszenie stawki za kolejne godziny) oraz przetwórstwem mleka (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty minimalnej); powyższe zmiany powodują wzrost obciążeń dla podmiotów (z 2,9 mln zł opłat do ok. 4,7 mln. zł);

·       zmiany sposobu rozliczania nadzoru nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych (wprowadzenie stawki za tonę oraz opłaty minimalnej) oraz rozszerzeniem zakresu nadzoru o pakowanie i przepakowywanie jaj oraz przetwórstwo, pakowanie i przepakowywanie produktów jajecznych (wzrost opłat z 107 tys. zł do 681 tys. zł);

·       wprowadzenia stawki minimalnej za nadzór nad rozbiorem mięsa, nadzór nad wyładowywaniem ze statków rybackich albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa, nadzór nad obróbką, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków, żab lub ich produktów oraz wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa;

·       zwiększenia stawki za pierwszą godzinę nadzoru nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego (wzrost obciążeń z 2,3 mln zł do
3,7 mln. zł);

·       wprowadzenia nowej opłaty m.in. za nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu oraz nadzór nad produkcją żelatyny i kolagenu (ok. 31 tys. zł łącznie);

·       wprowadzenia nowej opłaty za nadzór nad produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych oraz nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych (ok. 16,9 mln zł rocznie);

·       wprowadzenia nowej opłaty za złożenie wniosku o zatwierdzenie zakładu (ok. 545 tys. zł) oraz za zatwierdzenie projektu technologicznego (ok. 609 tys. zł);

·       zmiany stawek za badania laboratoryjne;

·       zmiany sposobu naliczania opłat za przeprowadzanie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym – z opłaty za zwierzę na opłatę za godzinę kontroli (wzrost łącznych opłat z ok. 40 mln. do ok. 144 mln.);

·       podniesienia stawki za pierwszą godzinę kontroli i obniżenia stawki za dalsze godziny w przypadku nadzoru dotyczącego materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu, jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

·       rozszerzenia katalogu czynności objętych opłatą oraz podniesienia stawek za godzinę nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz warunkami ich przechowywania lub sprzedaży;

·       wprowadzenia opłaty za wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do długotrwałego transportu zwierząt;

·       wprowadzenia oddzielnej opłaty za przeprowadzanie kontroli produktów przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym (ok. 11 mln zł łącznie);

·       wprowadzenia opłat związanych z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi (ok. 1 520 tys. zł);

·       zróżnicowania stawek w zależności od pory dnia, w której wykonywane są czynności (stawki za czynności w godzinach 22-6 +15%, stawki za czynności w soboty, niedziele i święta +20%);

Kto zyska?

Z wyliczeń resortu rolnictwa wynika, że w efekcie wprowadzenia nowego cennika spadną obciążenia dla rolników zajmujących się sprzedażą bezpośrednią (ze 184 tys. zł do 70 tys. zł). Ze stratami muszą liczyć się podmioty działające w obszarach rolniczego handlu detalicznego. Nowe opłaty rocznie wyniosą ok. 298 tys. zł. A także rolnicy zajmujący się działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną. Tu nowe opłaty wyniosą rocznie ok. 576 tys. zł.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 14:06