StoryEditor

Plan ogólny gminy zadecyduje, gdzie powstaną fermy zwierzęce

Zmienią się przepisy określające możliwości inwestowania na wsi. Fermy zwierzęce będą mogły powstawać tylko w strefie „wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową” lub „w strefie produkcji rolniczej”. Sejm zagłosuje nad powstaniem planu ogólnego gminy.  
06.07.2023., 16:07h

Reforma systemu planowania  przestrzennego 

Sejm kończy prace nad reformą systemu planowania przestrzennego, która wpłynie m.in. na planowanie i budowę nowych ferm. Resort rolnictwa zaprezentował w Sejmie informacje na temat „planowanych budów nowych ferm przemysłowych, procesów wydawania pozwoleń, prowadzenia konsultacji społecznych oraz możliwego stwarzania niebezpieczeństwa epizootycznego związanego z koncentracją hodowli na przykładzie gmin Drelów, Sosnówka, Kodeń i Leśna Podlaska.”

„Plan ogólny” i „strefy planistyczne” gminy

– Podstawowym dokumentem, który będzie krystalizował politykę  przestrzenną gminy będzie plan ogólny. Obok planu ogólnego będzie również strategia lokalna w której gmina będzie opisywać swoje cele i zasady zagospodarowania. W planie ogólnym będą wskazane rozmieszczenia inwestycji w sposób bardzo ogólny. Te rozmieszczenie będzie ograniczone strefami planistycznymi. W strefach planistycznych będzie możliwe usytuowanie inwestycji zgodnie z tym co będzie potem mogło być  opisane w planie miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy. Strefa będzie zawierała odniesienie do konkretnych przeznaczeń, które tam się będą mogły pojawić. W przypadku inwestycji, o których dzisiaj rozmawiamy to takie inwestycje będą mogły się pojawić w strefie „wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową” oraz w strefie „w strefie produkcji rolniczej” – mówił w Sejmie Łukasz Marciniak, wicedyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii – W pozostałych strefach takich jak strefa „zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami” nie będzie miała dopuszczenia żeby usytuowane były obiekty, które umożliwią wielkotowarową produkcję rolniczą. Tylko w tych dwóch strefach, w których gmina będzie literalnie wyznaczać i pokazywać ich granicę będzie można takie obiekty usytuować. 

Plan ogólny będzie zawierał decyzję o warunkach zabudowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustawa wprowadzająca nowe przepisy została uchwalona w maju, a teraz wróci do Sejmu po poprawkach Senatu, co oznacza, że reforma może wejść w życie jeszcze w sierpniu i zobowiąże gminy do opracowania planów ogólnych do końca 2025 r. lub zgodnie z decyzją Senatu do 2028 r. 

Bardziej szczegółowe konsultacje społeczne

Reforma wprowadzi też zmianę zasad konsultacji społecznych. 

– Plan ogólny będzie podlegał konsultacjom społecznym. Będą one krótsze niż dzisiaj ale będą miały większy zakres form konsultacji. I tak nie będzie to tylko wyłożenie do publicznego wglądu, tak jak jest dzisiaj. Ale będzie to także zbieranie uwag w formie ankiety i geoankiety. Będą także możliwe spotkania otwarte i panele eksperckie. Będziemy zmuszać gminy, żeby wybrały więcej niż jedną formę konsultacji społecznych. Dopuszczamy także komunikację elektroniczną – mówił przedstawiciel Departamentu Planowania Przestrzennego. 

Ustawy „odległościowej” czy „odorowej” nadal nie ma

Od 2019 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia w rolniczego, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. 

To oznacza, że ustawą zostaną objęte planowane przedsięwzięcia w zakresie chowu lub hodowli zwierząt, czyli budowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w liczbie:

  • nie mniejszej niż 210 DJP    
  • mniejszej niż 210 DJP, jeżeli w odległości mniejszej niż 210 m od tego przedsięwzięcia istnieje inne przedsięwzięcie w zakresie chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP lub projektowane jest powstanie innego przedsięwzięcia w zakresie chowu lub hodowli zwierząt, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP, w stosunku do którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę albo postępowanie w sprawie wydania choćby jednej z tych decyzji zostało wszczęte i niezakończone, lub dokonano zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, a łączna liczba DJP dla wszystkich przedsięwzięć wynosi nie mniej niż 210 DJP.

Aktualnie prace legislacyjne nad projektem ustawy znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Celem jest takie określenie warunków prowadzenia działalności rolniczej, w tym hodowli zwierząt, aby zapewnić mieszkańcom wsi jak najlepszą ochronę przed emisją odorów. Jednakże, w związku z zaistniałą sytuacją geopolityczną na świecie i w kraju, wynikającą bezpośrednio z inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, która spowodowała ogólnoświatowy kryzys energetyczny i dramatyczny skok inflacji, co przekłada się na wysokie ceny, nie tylko paliw, ale też podstawowych produktów spożywczych, postanowiono przeprowadzić dodatkową ocenę skutków wprowadzenia ww. regulacji. Toczący się za naszą wschodnią granicą konflikt zbrojny zasadniczo wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko w Polsce i Europie, ale także na całym świecie. Dlatego też zasadnym jest przeprowadzenie dodatkowych analiz i oceny, które wskażą czy proponowane rozwiązania w projekcie nie będą miały dodatkowych, negatywnych konsekwencji dla obywateli. Ze względu na obecny etap prac nad przedmiotowym projektem niemożliwe jest jednoznaczne określenie kiedy projekt zostanie przekazany do prac w Parlamencie RP – informuje rząd. 

Jakie są aktualne minimalne odległości między inwestycjami?

Obecnie minimalna odległość między przedsięwzięciami rolniczymi wyrażona jest w metrach i odpowiada:

  • liczbie DJP – w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP;
  • 500 – w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie równej lub większej niż 500 DJP.

Dla obliczenia minimalnej odległości należy zsumować liczbę DJP planowanej inwestycji i liczbę DJP położonego w odległości mniejszej niż 210 m od tej inwestycji istniejącego już lub projektowanego przedsięwzięcia w zakresie chowu lub hodowli zwierząt, jeśli nie jest mniejsza niż 40 DJP.

wk
fot. EnvatoElements, archiwum

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 22:41