StoryEditor

Stracili dzierżawę ziemi niezgodnie z prawem. W efekcie nie mogli kontynuować hodowli bydła

Niezgodnie z prawem stracili dzierżawę, przez co nie byli w stanie dalej kontynuować działalności. Musieli sprzedać stado, wobec czego utracili przychody z produkcji mleka oraz płatności bezpośrednie. Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zainterweniować w tej sprawie.
02.02.2021., 20:02h

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) zażądała wydania części ziem dzierżawionych przez pozwanych. Sąd przychylił się do tego, przez co rolnicy utracili grunty, które ich zdaniem stanowiły bazę paszową dla hodowli bydła. W efekcie nie mogli kontynuować działalności i zostali zmuszeni do sprzedaży stada. Tym samym utracili wszelkie dotychczasowe dochody związane z hodowlą, w tym m. in. ze sprzedaży mleka i cieląt.

Umowy dzierżawy, co prawda zostały częściowo wypowiedziane, jednak klauzule umowne, na które powołała się ANR, były nieważne z mocy prawa. Umowy zawarto na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia. W takiej sytuacji, gdy czas dzierżawy jest oznaczony, to jej wypowiedzenie może nastąpić tylko w przypadkach sciśle określonych w umowie. Tymczasem umowy zawarte przez ANR i pozwanych nie określały, w jakich przypadkach można je wypowiedzieć.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zdecydował się stanąć po stronie rolników i skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.


Rażące naruszenie prawa

RPO podniósł w skardze zarzuty rażącego naruszenia prawa:

  • art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego porzez jego niewłaściwe zastosowanie i nakazanie pozwanym wydania nieruchomości - mimo że przysługiwało im skuteczne uprawnienie do władania nieruchomością, wynikające ze stosunku dzierżawy;
  • art. 673 § 3 k.c. w związku z art. 694 k.c. oraz art. 58 § 3 k.c. i art. 3531 k.c. poprzez ich niezastosowanie - mimo że zamieszczenie w umowie dzierżawy, zawartej na czas oznaczony, klauzuli uprawniającej do jej wypowiedzenia, bez określenia wypadków, w jakich wypowiedzenie może nastąpić, pozostaje w sprzeczności z normami o charakterze bezwzględnie obowiązującym: art. 673 § 3 w związku z art. 694 k.c., a także z naturą tego stosunku zobowiązaniowego i tym samym jest nieważne z mocy prawa.


Co więcej, podniósł również zarzuty dotyczące naruszenia praw i zasad konstytucyjnych:

  • zasady zaufania do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, wywodzonych z art. 2 Konstytucji - gdyż rozstrzygnięcie sądowe wydane z pominięciem norm o charakterze  bezwzględnie obowiązującym oraz nieuwzględniające natury stosunku prawnego łączącego strony procesu, podważa zaufanie do stanu prawnego, jaki wynika z prawomocnego orzeczenia sądowego, a tym samym zaufanie do państwa oraz godzi w bezpieczeństwo prawne;
  • praw majątkowych chronionych w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji - ponieważ w wyniku stwierdzonych uchybień pozwani zostali pozbawieni uprawnień wynikających z umów dzierżawy do władania nieruchomościami rolnymi i gospodarczego korzystania z nich, A  utrata spornych nieruchomości uniemożliwiła im kontynuowanie prowadzenia produkcji rolnej, co doprowadziło do pogorszenia ich sytuacji majątkowej.


Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem prawa, umożliwi to pozwanym dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa.

Źródło: rpo.gov.pl

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 03:23