StoryEditor

Wybory 2019: Co politycy obiecują rolnikom? Lista nr 1 - PSL

Już w najbliższą niedzielę 13 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. W całym kraju w kilkudziesięciu okręgach wyborczych będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Postanowiliśmy przyjrzeć się programom rolnym poszczególnych komitetów wyborczych. Zrobimy to w kolejności wg wylosowanych numerów na listach wyborczych.
07.10.2019., 13:10h

Na liście nr 1 w całym kraju znajdą się kandydaci z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Kukiz’15, którzy razem idą do wyborów jako Koalicja Polska. Jaki program dla rolnictwa i obszarów wiejskich ma ten komitet wyborczy? Poniżej publikujemy go w całości.

Program rolny PSL opublikowany na stronie www.psl.pl


ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE

Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Wieś to nie tylko miejsca pracy i źródło zdrowej, tradycyjnej żywności, ale także nasza kultura i tradycja. Sprawimy, że wieś stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia, a rolnictwo będzie bardziej opłacalne.


Stawka 0% VAT na tradycyjną, zdrową żywność

Zdrowa żywność powinna być powszechna, a cena nie powinna być barierą w jej dostępności. Jednak na przystępności cenowej zdrowej żywności nie mogą tracić jej bezpośredni producenci. Aby to zapewnić, konieczne jest wprowadzenie 0% stawki VAT na żywność wytwarzaną w sposób tradycyjny.


Zwiększenie dopłat z Unii do 1200 zł/ha

Obowiązkiem rządu jest stworzenie warunków, w których polscy rolnicy, na równych zasadach mogą konkurować na wspólnym europejskim rynku. Dlatego w nowym unijnym budżecie dopłaty dla polskiego rolnika powinny być w tej samej wysokości, w jakiej otrzymują je rolnicy Francji i Niemiec. Doprowadzimy do podniesienia unijnych dopłat do wysokości 1200 zł/ha.


Fundusz klęskowy

Ciągłe zmiany klimatu powodują, że coraz częściej nawiedzają nas rozmaite klęski żywiołowe. Susza, nawałnice czy lokalne powodzie są ogromnym utrapieniem dla rolników i w jednym momencie potrafią zniszczyć dorobek. Dlatego proponujemy utworzenie Funduszu Klęskowego w wysokości trzech miliardów złotych, z którego wypłacane będą odszkodowania tym, którzy z powodu klęsk żywiołowych stracą źródło utrzymania.


Program Małej Retencji

Wprowadzimy długofalowy program budowy zbiorników retencyjnych. Uprościmy procedury w budowie zbiorników do 5000 metrów kwadratowych i będziemy wspierać stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych i upraw zwiększających ilość wody w glebie.


Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Podstawowym problemem rolników jest brak stabilności dochodów. Celem Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, jest zagwarantowanie producentom rolnym stabilizacji dochodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku znacznego ich obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.


Odblokowanie handlu ze Wschodem i przywrócenie małego ruchu granicznego

Odpowiedzialnością państwa jest pozyskiwanie nowych rynków dla polskiej żywności. Otworzymy na nowo rynek wschodni - nie może być tak, że importujemy rosyjski węgiel, a polskie jabłka nie mogą być sprzedawane za wschodnią granicę. Przywrócimy też mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim.


Zablokowanie umowy UE-Mercosur

Umowa Unia Europejska-Mercosur otwiera rynek europejski na bezcłowy import, m.in. produktów rolno-spożywczych z takich krajów jak Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, gdzie nie obowiązują europejskie standardy w zakresie uźywania pestycydów. Wejście w życie tej umowy godzi nie tylko w rolnictwo krajów UE - takich jak Polska, ale przyniesie dalekosiężne, dewastacyjne skutki dla klimatu na świecie, bo wypalanie Amazonii to nic innego niż pozyskiwanie terenów pod uprawę soi, kukurydzy oraz wypas bydła.


Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który po osiągnięciu wieku emerytalnego i udokumentowaniu okresu ubezpieczenia zdecydował się zrezygnować z dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Chcemy to zmienić. Prawo do emerytury rolniczej nie powinno być powiązane z przekazaniem gospodarstwa.


Promocja polskiej żywności

Pozyskiwanie nowych odbiorców wymaga wzmożonej koordynacji działań polskich związków eksporterów, izb przemysłowo-handlowych oraz struktur rządowych, w tym dyplomacji, w bardziej skuteczne działania promujące polskie produkty.


Zielone Targi w każdej gminie

Stworzymy Zielone Targi, na których rolnicy, bez opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku, będą mogli sprzedawać to, co wytworzą, bez pośredników, bez podatków, dzięki czemu zdrowa, tradycyjna żywność będzie tańsza i bardziej dostępna.


System ubezpieczeń i kontraktacji żywności po określonej cenie

Praca rolników coraz bardziej uzależniona jest od zjawisk od nich niezależnych. Część ryzyka muszą wziąć na siebie agencje rolne, które wprowadzą system kontraktacji żywności po określonej cenie, a w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych - rekompensować będą straty poniesione przez rolników. Zwiększymy dofinansowanie z budżetu państwa ubezpieczeń dla rolników na wypadek suszy i innych klęsk żywiołowych.


Rekompensaty za straty łowieckie

Zmienimy ustawę prawo łowieckie, która zagwarantuje rolnikom wypłatę rekompensat z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Należne rolnikom odszkodowania powinien gwarantować i wypłacać wojewoda w imieniu właściciela - Skarbu Państwa. Natomiast rozliczenie odszkodowań powinno odbywać się na zasadzie umowy o użytkowanie zwierzyny łownej, zawartej między wojewodą, a kołem łowieckim.


Promocja polskich ras zachowawczych

Będziemy wspierać hodowlę polskich ras zachowawczych. Sprzyja to promocji lokalnych, regionalnych produktów wyprodukowanych i przetworzonych w gospodarstwach. Jest też alternatywą dla żywności produkowanej na skalę masową. Ważną sprawą jest znakowanie polskiej żywności i informowanie konsumentów o pochodzeniu produktów. Oznakowanie powinno zawierać wyraźne wskazanie kraju pochodzenia produktu, a nie kraju pakowania.


Dofinansowanie do paliwa rolniczego

Wprowadzimy pełen zwrot akcyzy - do 120 litrów na hektar dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj produkcji. Rolnicy uzyskają możliwość zwrotu akcyzy składając elektroniczny wniosek przez internet. Wprowadzimy specjalną kartę dla rolnika na zakup paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, co umożliwi wynegocjowanie dodatkowych rabatów z właścicielami stacji.


Wsparcie rolnictwa na obszarach górskich

Rejony górskie należą do obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolniczej. Wprowadzimy specjalne instrumenty wspierające rozwój rolnictwa na tych terenach. Zapewnimy to poprzez rozwój przetwórstwa produktów regionalnych, a tym samym różnicowanie dochodów rolniczych, wsparcie hodowli gatunków zwierząt tradycyjnie występujących w górach, a także usług w wymiarze środowiskowym, kulturowym oraz w zakresie wykorzystania walorów turystycznych.


Przeciwdziałanie wyludnianiu wsi

Obszary wiejskie w dużym stopniu narażone są na depopulację. Aby jej przeciwdziałać należy podnosić standard życia i pracy na wsi. Naszym ideałem jest Polska bez różnic w jakości życia w mieście i na wsi. Miejsce urodzenia nie może determinować szans edukacyjnych, rozwoju osobistego i zawodowego oraz standardu życia. Dostępność i poziom usług publicznych muszą być ujednolicone, a poszczególne grupy społeczne mieć poczucie podmiotowości i równego traktowania. Będziemy wspierać samorządy w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi (inwestycje wodno-kanalizacyjne, komunikacyjne, edukacyjne, kulturalne, internet szerokopasmowy, projekty społeczne).


Poprawa bezpieczeństwa - nowe chodniki i ścieżki rowerowe

Większość polskich miast już dziś dysponuje dosyć rozległą siecią tras rowerowych. Nie stanowią jednak one zintegrowanej, spójnej sieci komunikacyjnej. Zrobimy kolejny krok - połączmy istniejące ścieżki zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ponadregionalnym. Każda budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej powinna obejmować budowę chodnika i ścieżki rowerowej, obligatoryjnie w terenie zabudowanym. Wprowadzimy na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych i budżetowych do wysokości 90% kosztów.


Reymontówki w każdej wsi

Wieś to nie tylko rolnictwo, to przede wszystkim wyjątkowa przestrzeń do życia, w której znajduje się wielkie bogactwo kulturowe. Naszym zadaniem jest dbanie o rozwój lokalnej tradycji. Pomoże w tym program budowy i remontów wiejskich świetlic. Dzięki temu działaniu stworzymy wyjątkowe miejsce do spotkań i pracy Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych grup działania, zespołów muzycznych czy rad sołeckich.

Źródło: psl.pl Fot. PSL/Twitter

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 18:31