StoryEditor

Zakup i dzierżawa gruntów rolnych – rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

Rząd podczas posiedzenia w dniu 12 marca przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Co się zmieni w aktualnie obowiązujących przepisach?
13.03.2019., 13:03h
Przede wszystkim projekt ustawy zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Zdaniem rządu po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. W nowelizacji rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:

    •    położone w granicach administracyjnych miast,
    •    w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,
    •    nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

Jak informuje kancelaria premiera, dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego –  można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.:
    •    o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
    •    w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
    •    w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
    •    w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

Bardzo istotną zmianą jest skrócenie z 10 do 5 lat okresu przez który:
    •    nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
    •    nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Zgodnie z rządowym projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

W związku ze zgłaszanymi przez rolników postulatami rozszerzono także katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Umożliwiono także nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Zgodnie z projektem nowelizacji, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

Po zatwierdzeniu przez rząd projekt trafi do Parlamentu. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

oprac. bcz na podst. KPRM
Fot. Adam Guz/KPRM
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 21:14