StoryEditor

Te ciągniki Ursus można kupić od Agencji Mienia Wojskowego

Co pewien czas informujemy o nowych przetargach organizowanych przez oddziały regionalne Agencji Mienia Wojskowego, na których można także kupić sprzęt rolniczy, będący na wyposażeniu wojska.
18.03.2020., 20:03h
Tym razem do kupienia są dwa ciągniki marki Ursus. Organizatorem jest Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie na ul. Łęczyńskiej 1. Jednak wymienione niżej egzemplarze można oglądać w SPSFR Głusiec, Sieciechów, a szczegółowe informacje uzyskać pod nr tel.  261 515 587 i 261 515 588.

Na sprzedaż jest ciągnik kołowy marki Ursus U-902 o numerze fabrycznym 43749. Ten model wyprodukowano w 1983 roku. Cena wywoławcza za tego Ursusa wynosi 12 000 zł.Drugi z dostępnych na tym przetargu ciągników to Ursus C-360 o numerze fabrycznym 531236. Traktor został wyprodukowany w 1985 roku, a jego cena wywoławcza to 9 000 zł.Wybrane zasady przetargu:


1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 246 marca 2020 r o godz. 9:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 16, 17, 18 marca 2020 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach: SPSFR Głusiec, Sieciechów, tel. 261 515 587, 261 515 588;


3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

4. Szczegółowe wykazy mienia oferowanego w przetargu są do wglądu na stronie internetowej- www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta: 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta: 86 1130 1206 0028 9153 9320 0012.

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667 z późn. zm.).

10. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godziny 11:00.  
                  
11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr P-3/DGMR/2020 - nie otwierać przed 24.03.2020 r. do godziny 14:00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa i upoważnienia – jeżeli są wymagane).

13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 09.03.2020 r. do dnia 23.03.2020 r., w godz. 8:00÷15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00÷11:00 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie - Sprzedaż przetargowa”.

14. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu. Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydawane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
    Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19. Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

Więcej na stronie internetowej www.amw.gov.pl


oprac. bcz na podst. Agencji Mienia Wojskowego
Fot. AMW
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 12:07