StoryEditor

Dopłaty ARiMR: złóż wniosek o dopłaty do materiału siewnego!

Pod koniec maja ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Do kiedy można składać wnioski i jakie są stawki dopłat?

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego ruszył w ARiMR 25 maja br., składać je można do 10 lipca 2024 roku.

Dotychczas wnioski o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny, lub kwalifikowany złożyło około 10 tysięcy rolników.

Zobacz także: Dopłaty do zbóż: ARiMR podsumowuje nabór wniosków

Dla kogo dopłaty do materiału siewnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Jakie są stawki dopłat do materiału siewnego?

W 2024 roku stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą:

a) dla materiału siewnego konwencjonalnego:

 • 65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 115 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 350 zł - w przypadku ziemniaków.

b) dla materiału siewnego ekologicznego:

 • 78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 138 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 420 zł - w przypadku ziemniaków.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

image

Giełdy wciąż się szarpią, a jakie prognozy? – Rynkowy Serwis Spod Lady – 07.06.24 r.

Jakie uprawy kwalifikują się na dopłaty?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany są objetę następujące gatunki roślin uprawnych:

Zboża:

 • jęczmień,
 • owies (nagi, szorstki, zwyczajny),
 • pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz),
 • pszenżyto, żyto;

Rośliny strączkowe:

 • bobik,
 • groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
 • łubin (biały, wąskolistny, żółty),
 • soja,
 • wyka siewna;

Ziemniaki.

Ile materiału siewnego na 1 ha?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wskjazuje, że dla poszczególnych gatunków roślin wynosi ona:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • pszenicy twardej – 150 kg;
 • pszenica orkisz – 200 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 • odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta – 150 kg;
 • owsa zwyczajnego – 150 kg;
 • owsa nagiego – 120 kg;
 • owsa szorstkiego – 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 • bobiku – 270 kg;
 • wyki siewnej – 80 kg;
 • soi – 120 kg;
 • ziemniaka – 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
 • mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Wniosek o dopłaty - co trzeba załączyć?

Do wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego lub sadzeniowego rolnik obowiązkowo musi dołączyć:

1. Kopię:

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2024 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2024 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

 • datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
 • nazwę gatunku i odmiany,
 • kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
 • numer partii materiału siewnego,
 • informację o tym, że materiał siewny jest produktem ekologicznym – w przypadku ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w okresie trzech lat kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, np. jeśli wniosek o przyznanie dopłaty zostanie złożony w ARiMR w dniu 25.05.2024 r., należy podać informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis otrzymanej począwszy od dnia 26.05.2021 r. do dnia 25.05.2024 r.
 • albo złożyć oświadczenie (sekcja V wniosku) o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Dodatkowe załączniki do wniosku o dopłaty

Zgodnie z przepisami rolnik powinien również dołączyć do wniosku do dopłaty do materiału siewnego lub sadzeniowego następujące dokumenty:

1) Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym

2) Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie);

W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

3) Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami

Składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami;

4) Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu

Składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Załączniki do wniosku - dodatkowe - udokumentowanie wystąpienia szkody

Nadto wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wystąpienie szkody, na powierzchni będącej przedmiotem wniosku, poprzez złożenie przynajmniej jednego dokumentu:

 • protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
 • dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
 • zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
 • decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;
 • zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia. 

image

Jak zdobyć 200 tys. zł premii dla młodego rolnika i przejąć gospodarstwo rolne? WEBINARIUM

Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany powyżej dopłata nie będzie przyznana lub w przypadkach gdy dopłata została przyznana przed uzyskaniem przez kierownika biura powiatowego ARiMR informacji o wystąpieniu szkody - wypłacona kwota dopłaty zostanie odzyskana jako kwota nienależnie lub nadmiernie pobrana.

Do kiedy złożyć wniosek o dopłaty w ARiMR?

W tym roku ARiMR przeprowadza nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego od 25. maja do 10. lipca.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Z kolei wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Co ważne - dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

POBIERZ WNIOSEK O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO LUB SADZENIOWEGO

 

na podst. ARiMR

Fot: Sierszeńska/ARiMR

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. lipiec 2024 12:46