StoryEditor

Są pieniądze na koła gospodyń

Minęły już czasy, że hasło koło gospodyń wiejskich wywołuje ironiczny uśmiech. Dzisiaj to coraz częściej prężnie działające organizacje kobiet, które aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Tym bardziej cieszy, że mogą uzyskać dofinansowanie na swoje liczne aktywności.
08.07.2019., 14:07h

Obecnie jesteśmy świadkami odradzającej się idei budowania kół gospodyń wiejskich, a to za sprawą możliwości skorzystania z puli środków udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich/związku kół sprawuje prezes ARiMR we współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.


Dla kogo pieniądze?

W zeszłym roku w celu uregulowania możliwości działania kół gospodyń wiejskich została wprowadzona w życie specjalna ustawa, tj. ustawa z
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (DzU, poz. 2212), zwana dalej ustawą KGW. Na jej podstawie ARiMR prowadzi Krajowy rejestr kół gospodyń wiejskich (KRKGW). Koło wpisane do tego rejestru może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich, a także związki kół gospodyń wiejskich. Co ważne, postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat.
Koło gospodyń wiejskich w chwili wpisu nabywa osobowość prawną. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu składa się do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura ARiMR. Wszystkie KGW, które uzyskały wpis do KRKGW, a następnie złożyły wniosek o przyznanie pomocy do 27 grudnia 2018 r. uzyskały wsparcie finansowe na określonym poziomie, które uzależnione zostało od liczby członków zrzeszonych w danym kole (patrz rysunek).

Szerzej na ten temat pisaliśmy w numerze 5/2019 top agrar Polska na str. 166–167. Niestety, w rysunek 1 pt. Pomoc finansowa dla KGW na str. 167 wkradł się błąd. Poniżej zamieszczamy właściwe zakresy pomocy finansowej dla KGW w zależności od liczby członków.

dofinansowanie KGW


Po pieniądze do ARiMR

Procedura ubiegania się o pomoc nie jest skomplikowana tym bardziej, że w powiatowych biurach ARiMR działają pełnomocnicy do spraw kół gospodyń wiejskich, którzy merytorycznie wspierają i pomagają KGW w procedurze ubiegania się o środki finansowe. Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej ARiMR w zakładce koła gospodyń wiejskich.


Koła mogą zarabiać

Koła gospodyń wiejskich prowadzą działalność w oparciu na uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Minister finansów w rozporządzeniu wskazuje warunki oraz sposób prowadzenia tego typu ewidencji. Otrzymane przez KGW środki mogą być rozdysponowane na cele statutowe.

Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i prowadzenia działalności gospodarczej przez koła gospodyń wiejskich. Według nowej ustawy, koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej, czy z dochodów z majątku koła. Dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie koła.

dr Monika Wojcieszak

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 02:53