StoryEditor

Waloryzacja emerytur
 i rent rolniczych od 1 marca 2019

Jeżeli w wyniku waloryzacji okaże się, że świadczenie jest niższe od 1100 zł brutto, KRUS podwyższy je do tej kwoty. Gwarantowana minimalna podwyżka nie będzie niższa niż 70 zł brutto.
11.03.2019., 09:03h
Od 1 marca br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwaloryzuje, czyli podwyższy kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przyznanych świadczeniobiorcom do 28 lutego 2019 r. na podstawie art.7 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 39). Pomnoży wówczas starą wysokość emerytury podstawowej 912,86 zł brutto × 102,86 wskaźnik waloryzacji, co daje kwotę 938,97 brutto, która od 1 marca będzie nową kwotą emerytury podstawowej. Ta nowa kwota będzie pomnożona przez wskaźnik wymiaru każdego z indywidualnych świadczeń emerytalno-rentowych.

Nie mniej niż 70 zł brutto

Mając na celu ochronę realnej wartości wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, a także wsparcie dla najuboższych grup emerytów i rencistów, ww. ustawa wprowadziła waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką nie mniej niż 70 zł ( waloryzacja procentowo-
-kwotowa). Tak więc kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 70 zł brutto.
Jeżeli w wyniku waloryzacji okaże się, że świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (od kwoty wynoszącej od 1 marca br. 1100 zł) KRUS podwyższy je do tej kwoty, tj. do 1100 zł brutto.

Pozostałe świadczenia

W związku z waloryzacją od 1 marca br. uległy podwyższeniu kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur i rent i wynoszą:
  • dodatek pielęgnacyjny – 222,01 zł;
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 333,02 zł;
  • dodatek kombatancki – 222,01 zł;
  • dodatek za tajne nauczanie 222,01 zł;
  • dodatek kompensacyjny – 33,30 zł;
  • dodatek dla sieroty zupełnej
–417,27 zł;
  • ryczałt energetyczny – 171,41 zł;
  • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom, górnikom i świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – maksymalnie 222,01 zł.

Ponadto osobom, które ukończyły 100 lat po 28 lutego 2018 r., przysługuje dodatek w kwocie 4003,88 zł. Jest on wypłacany niezależnie od pobieranej emerytury rolniczej, renty rolniczej lub renty rodzinnej rolniczej, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast wysokość dodatku dla osób, które ukończyły 100 lat przed 1 marca br. nie ulega zmianie.

Ewa Jaworska-Spicak

Więcej informacji w marcowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 62.
top agrar Polska
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 21:54