StoryEditor

Zawieszenie renty rolniczej. RPO interweniuje PONOWNIE w MRiRW!

Rzecznik Praw Obywatelskich już w lutym ubiegłego roku interweniował w ministerstwie rolnictwa w sprawie zasad zawieszenia renty rolniczej w odniesieniu do małżeństwa rolników, z których jeden z nich pobiera a emeryturę, a drugi rentę rolniczą. Niestety nic w tej kwestii się nie zadziało, dlatego też RPO ponownie interweniuje w tej sprawie, a jest to przede wszystkim efekt skarb, które do rzecznika napływały od rolników.
01.03.2024., 13:16h

Jak zauważa RPO w związku z ostatnimi zmianami legislacyjnymi, zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej nie jest już warunkiem koniecznym wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej. Ustawodawca nie zdecydował jednak, aby takie rozwiązanie wprowadzić również w stosunku do rencistów.

Jak otrzymać część uzupełniającą renty rolniczej?

Według przepisów w celu podjęcia przez KRUS wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej konieczne jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Rencista powinien bowiem przenieść własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę. Przeniesienia własności gospodarstwa rolnego może nastąpić w drodze:

  • umowy darowizny,
  • umowy o dożywocie,
  • umowy sprzedaży.

Zobacz także: Wyższe emerytury i renty dla rolników od marca 2024! Ile wyniosą?

Natomiast rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. Aby jednak umowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej renty rolniczej, oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego, musi spełniać warunki szczegółowo określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przewiduje ona w ściśle określonych przypadkach wypłatę:

  • 50%,
  • 75%,
  • 100%

części uzupełniającej renty rolniczej, mimo że rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Obowiązujące regulacje przewidują, że gdy rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłata renty nie ulega zawieszeniu. W tym przypadku część uzupełniającą renty wypłaca się w pełnej wysokości.

image

Dzierżawa gruntu to nie zasiedzenie. A co z prawem pierwokupu?

Absurdalne przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewidują tego rozwiązania, gdy jeden z małżonków pobiera emeryturę, a drugi rentę. Z chwilą przejścia małżonka rolnika na emeryturę i zaprzestania płacenia składek, małżonkowi renciście zostaje zawieszona część uzupełniająca renty rolniczej. A zatem małżonek rolnika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, pobiera pełną rentę rolniczą do czasu, gdy małżonek rolnik nabędzie prawo do emerytury, wtedy bowiem wpłata renty małżonka rencisty zostaje zawieszona.

Kolejna interwencja RPO w MRiRW

Rzecznik Praw Obywatelskich podnosił tę kwestię w wystąpieniu do MRiRW już w lutym 2023 r. Ówczesne kierownictwo resortu wyjaśniło, że analizowana jest możliwość podjęcia prac legislacyjnych dotyczących tej kwestii. Takie działania nie zostały jednak podjęte.

Dlatego Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk ponownie poprosił ministra rolnictwa o stanowisko w sprawie, zwłaszcza co do możliwości podjęcia prac legislacyjnych w omawianym zakresie.

 

WK

Fot:Canva

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 12:23