StoryEditor

Czy zabraknie pieniędzy na dopłaty do zbóż? KRIR pyta, MRiRW odpowiada

Nabór wniosków o przyznanie dopłat do zbóż, kukurydzy i roślin oleistych nadal trwa, a o wypłacie wsparcia miała decydować kolejność wpływania wniosków. Czy wszyscy rolnicy poszkodowani przez kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę mogą liczyć na pomoc finansową?
20.07.2023., 17:07h

Czy każdy wnioskodawca może liczyć na dopłaty do zbóż?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała do ARiMR pismo z prośbą o zmianę przepisów, która pozwoli na udzielenie pomocy finansowej do sprzedaży zbóż wszystkim rolnikom, którzy złożyli w terminie odpowiednie dokumenty oraz spełniali wymagania otrzymania wsparcia.

Początkowo pomoc miała być wypłacana zgodnie z kolejnością składania w ARiMR wniosków. KRiR jednak miała zastrzeżenia do tego, że w tym znaczeniu przepisów rolnicy prowadzący sprzedaż pszenicy lub gryki do ostatniego dnia ustalonego terminu mieli mniejsze szanse na otrzymanie wsparcia. Nie mogli oni przyspieszyć sprzedaży m.in. dlatego, że punkty skupu ustalały kolejność i terminy dostarczenia zboża według własnych zasad.

Przypomnijmy, że minister rolnictwa Robert Telus deklarował w czerwcu, że każdy rolnik, spełniający warunki otrzymania pomocy, uzyska ją.


Resort będzie się starał o wsparcie dla każdego rolnika

 
W odpowiedzi na pismo KRIR resort rolnictwa poinformował, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych, którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. (po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na wprowadzenie przyjętych przez Radę Ministrów zmian do przepisów, do 15 lipca 2023 r.) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Pomoc jest przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. Dopłaty do zbóż będą udzielane do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji, według kolejności złożenia wniosków. Na realizację tej pomocy zaplanowano 2 mld zł.

W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, iż zaplanowane na tę pomoc środki są niewystarczające, podjęte zostaną działania aby wszyscy producenci rolni, którzy złożyli wnioski o pomoc i spełniają warunki do jej uzyskania taką pomoc otrzymali.

 

Komu przysługuje dopłata do zbóż?

Przypomnimy, że o to wsparcie mogą ubiegać się osoby, które poniosły straty w związku z wojną w Ukrainie i zwiększonym przez to przywozie zbóż z tego kraju. Mogą je otrzymać wszyscy rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 15 lipca br. Początkowo sprzedaż zboża miała mieścić się w terminie do 30 czerwca, jednak został on wydłużony po uzyskaniu zgody od Komisji Europejskiej na wprowadzenie zmian w przepisach.

Jakie są ograniczenia wypłaty pomocy do zbóż?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki, do której producent otrzymał już dopłaty bezpośrednie za 2022 r., ale powierzchnia ta zostanie pomniejszona o tę, do której otrzymano już wsparcie w ramach wcześniejszego naboru wniosków, zakończonego 30 czerwca;
- iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw, którą oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy lub gryki wynikającej z załączonych faktu i współczynnika: 5,5 dla pszenicy, 1,6 dla gryki.

Jeżeli o pomoc ubiegają się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, muszą one dodatkowo przejść w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie specjalnego badania, zawartego w Prawie spółdzielczym.

Dodatkowo limit ich dofinansowania obliczany jest jako iloczyn liczby jej członków i powierzchni 300 ha.

Teresa Karwacka
Źródło: KRIR
Fot. Sierszeńska
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. maj 2024 04:09