StoryEditor

Jak złożyć wniosek o dopłaty do nawozów w ARiMR? Wzór formularza wniosku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poniedziałku 25 kwietnia będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat do nawozów - specjalnego wsparcia krajowego dla rolników w wysokości 3,9 mld zł jak częściową rekompensatę za drastyczną podwyżkę cen nawozów sztucznych. Dziś ARiMR udostępniła wzór formularza wniosku o przyznania wsparcia, które ma także wyhamować podwyżki cen żywności dla konsumentów i przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego.
22.04.2022., 16:04h

Rolniczy czekali na to wsparcie od kilku miesięcy i wreszcie się doczekali. Przypomnijmy, że pomoc dotyczy dofinansowania zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny zakupił w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Czy wszyscy rolnicy mogą otrzymać dopłaty do nawozów?


Zgodnie z przepisami pomoc krajowa skierowana jest do producenta rolnego, który:

  1.  posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. jest mikro-, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,
  3. ma ryzyko utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
  4. do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Jak i gdzie można złożyć wniosek o dopłaty do nawozów?


Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wniosek można także wysłać przesyłką pocztową rejestrowaną, jednak w tym przypadku o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu przesyłki do ARiMR, a nie data stempla pocztowego. Nie można więc wysłać wniosku pocztą ostatniego dnia naboru i liczyć, że zostanie dostarczona na czas. Wnioski można też składać elektronicznie przez platformę ePUAP pod adresem www.epuap.arimr.gov.pl

Do platformy ePUAP Należy zalogować się za pomocą loginu i hasła, który został użyty do wypełnienia w aplikacji „eWniosekPlus” wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Formularz wniosku dostępny jest TUTAJ.

Ile wyniosą dopłaty do nawozów dla rolnika?

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość pomocy suszowej nie może przekroczyć:

1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:

- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,

- 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia;

2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

- ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (otwórz)

albo

- wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosuje się współczynnik korygujący.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

Co należy dołączyć do wniosku?

Każdy rolnik ubiegający się o dopłaty do nawozów powinien dołączyć do wniosku:

  1. kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
  1. opcjonalnie producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku gdy rolnik nie dostarczy takich faktur, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (otwórz).

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, producent rolny może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.

oprac. bcz na podst. ARiMR

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 09:12