StoryEditor

Od dziś KRUS przyznaje świadczenia dla sołtysa. Komu i od kiedy przysługuje?

Sołtysi otrzymają 300 złotych dodatku do emerytury. Taką informację przekazali 11 marca 2023 roku premier Mateusz Morawiecki i były już minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zgodnie z tą zapowiedzią od dzisiaj z dniem 1 lipca KRUS przyznawać będzie świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Komu należy się dodatek do emerytury?
30.06.2023., 13:06h
W sejmie w marcu pojawił się projekt ustawy „o zmianie ustawy o samorządzie gminnym”. Jest to realizacja zapowiedzi przez premiera Mateusza Morawieckiego, którą złożył podczas Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Świadczenie, a także koszty jego obsługi będą finansowane z budżetu państwa.


Dodatek w celu docenienia pracy sołtysów

- Głównym celem opracowanego projektu ustawy jest przyznanie długo oczekiwanego świadczenia dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i przez przynajmniej 2 kadencje pełnili funkcję sołtysa. Proponuje się, aby wypłaty świadczenia dla sołtysów dokonywał organ emerytalny wypłacający emeryturę danemu sołtysowi. Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję, przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności – napisano w krótkim uzasadnieniu projektu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dzisiaj przyznawać będzie świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, nawet jeżeli osoba pobiera świadczenia emerytalno-rentowne z ZUS lub innego organu. Świadczenie dla sołtysa wypłacane będzie na wniosek osoby uprawnionej.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie dla sołtysa?

Wzór wniosku ma zostać określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. Wnioski można składać:
  • w oddziale regionalnym KRUS,
  • placówce terenowej KRUS.

Co dołączyć do wniosku o świadczenie dla sołtysa?

Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta (właściwe dla sołectwa, gdzie pełniło się funkcję sołtysa), które potwierdzi okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
W przypadku kiedy wójt, burmistrz czy prezydent nie dysonują takimi danymi, wydać muszą odmowę wydania zaświadczenia ze względu na brak danych, którą również dołączamy do wniosku.

- W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa – czytamy na stronie KRUS.

Decyzja o przyznaniu świadczenia powinna być wydana w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Świadczenie w wysokości 300 złotych miesięcznie wypłacane będzie do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta natomiast będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Komu należy się dodatek do emerytury?

Aby otrzymać dodatek do emerytury dla sołtysa, ten musi spełnić pewne warunki, a są to:
  • Sołtys, musi pełnić swoją funkcję co najmniej przez dwie kadencję, nie mniej niż 8 lat.
  • W przypadku mężczyzn osiągnąć wiek 65 lat,
  • w przypadku kobiet – 60 lat.
  • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Bernat Patrycja
Źródło: KRUS
Fot: 
Pełnienie funkcji przez dwie kadencje bezpośrednio po sobie nie jest wymagane.
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 10:48