StoryEditor

Publikujemy wzory pism o tańszy prąd do największych polskich dostawców energii

Aby korzystać z energii elektrycznej w 2023 roku w cenie 693 zł/MWh, rolnicy muszą złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Publikujemy wzory pism największych krajowych operatorów: Tauron, E.ON, Energa, PGE i Enea.
16.11.2022., 11:11h

Zapominalscy stracą możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku

Przypomnijmy, uchwalona w październiku ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, gwarantuje rolnikom stałą cenę na obecnym poziomie do 3 tys. kWh zużycia rocznego.

Nadwyżka ponad wspomniany limit będzie już rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r. By jednak skorzystać z tej ulgi, rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej „oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego”. 

Oświadczenie – które można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną) – rolnicy muszą złożyć niezwłocznie. Jeśli jednak nie uczynią tego do 30 czerwca 2023 roku, stracą możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku. 

Jakie są warunki zamrożenia cen prądu dla rolnika do limitu 3000 kWh w 2023 roku? 

Jak wylicza portal samorzad.infor.pl, to prowadzenie gospodarstwa rolnego albo działu specjalnego produkcji rolnej, nieprowadzenie innego rodzaju działalności gospodarczej, złożenie oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu oraz załączenie do oświadczenia decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Co podaje rolnik w oświadczeniu o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego?

W oświadczeniu rolnicy są zobowiązani o podanie numeru decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej. Ponadto należy podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję, jak również załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.
Pobierz oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego – Enea

785 zł dla uprawnionych. Na liście także producenci rolni

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska podmioty użyteczności publicznej, odbiorcy uprawnieni, wśród których wymienia jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, będą mogli liczyć na gwarantowaną cenę energii w 2023 roku na poziomie 785 zł/MWh
W gronie osób uprawnionych mamy także producenta rolnego "będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej "w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4)), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności.
fot.: Pixabay
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 08:13