StoryEditor

Wymiana dachów z azbestu w gospodarstwie − pytania i odpowiedzi. Wnioski tylko do 15 listopada!

Czy można otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego i dla jakich budynków? Jaki rodzaj materiałów budowlanych można wymienić, ubiegając się o wsparcie i w jaki sposób złożyć wniosek? Odpowiedzi na te i inne pytania dot. wymiany azbestowych pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej znajdziecie Państwo w dzisiejszym artykule.
03.11.2022., 10:11h
Tylko do 15 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Za ARiMR publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy, aby wsparcie zostało wypłacone, konieczne będzie przedstawienie ARiMR dowodów finansowo – księgowych (faktury, rachunki)?

Nie. Nie trzeba przedstawiać ARiMR faktur oraz innych dowodów księgowo-finansowych jako załączników do wniosku o wypłatę wsparcia. Z uwagi na ryczałtową formę płatności faktury za usługi budowlane i wykonawcze lub potwierdzające zakup nowego pokrycia dachu nie będą podlegały weryfikacji przez ARiMR.

Czy można otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego?

Nie. Wysokość wsparcia jest liczona jako iloczyn powierzchni wymienionego pokrycia dachowego (w metrach kwadratowych) i 40% standardowej stawki jednostkowej, tj.:
 • powierzchnia wymienionego pokrycia dachowego [m2] x 40 [zł/m2]. Jedna osoba może kilkakrotnie składać wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale każdy z tych wniosków powinien dotyczyć innego budynku(ów), na którym wymieniana będzie powierzchnia dachu (np. w jednym wniosku rolnik będzie ubiegał się o wymianę pokrycia dachu na chlewni, a w drugim – na stodole).
Niezależnie jednak od ilości złożonych wniosków oraz łącznej powierzchni wymienianego dachu (dachów), łączna wysokość wsparcia przyznana dla rolnika będzie nie większa niż 20 000 zł.

Dla jakich budynków będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego?

Wsparcia udziela się do wymiany pokrycia dachowego na budynkach służących do produkcji rolniczej, a więc:
 • obory;
 • chlewnie;
 • kurniki – wszystkie budynki, w których przetrzymywany jest drób, tj. kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp.;
 • stodoły – budynki służące do przechowywania zboża, siana, słomy, itp.;
 • wiaty – budowle wzniesione na słupach i pokryte dachem, obudowane lub nie, które służą do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp.;
 • garaże wolnostojące lub szeregowe służące do przechowywania ciągników lub innych maszyn lub urządzeń rolniczych;
 • budynki wielofunkcyjne – wszystkie budynki wielofunkcyjne, w których część powierzchni wykorzystywana jest dla zwierząt, część na magazyny np. zboża, do przechowywania maszyn rolniczych lub jako magazyn dla działalności rolniczej;
 • inne pomieszczenia – wszystkie budynki i budowle gospodarcze służące produkcji rolniczej wcześniej niewymienione np. owczarnie, stajnie, pieczarkarnie, itp.
Nie będą obejmowane wsparciem budynki, które nie służą do produkcji rolniczej:
 • budynek mieszkalny (niezależnie od tego czy jego część jest wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej);
 • stolarnia;
 • warsztat samochodowy;
 • garaż przeznaczony wyłącznie na samochód osobowy;
 • budynek handlowo-usługowy;
 • inne budynki niesłużące produkcji rolniczej, np. zakład fryzjerski.

Jaki rodzaj materiałów budowalnych znajdujących się na pokryciu dachowym można wymienić ubiegając się o wsparcie?

Wsparcia udziela się na wymianę, na budynkach służących do produkcji rolniczej, pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest . Do tego rodzaju wyrobów zalicza się głównie faliste płyty azbestowo-cementowe (tzw. eternit), ale również i inne materiały stosowane jako pokrycia dachowe jak np. płyty KARO czy też płyty prasowane.

Czy wsparciem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich?

Tak, wsparcie może być przyznane jedynie do przedsięwzięć realizowanych przez rolników na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W jaki sposób złożyć do gminy pisemne zgłoszenie odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji?

Celem złożenia ww. zgłoszenia jest wyprzedzające poinformowanie gminy o ilości odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Przykładowy formularz tego zgłoszenia udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR. Gminy mogą również udostępniać własne formularze w postaci wniosku/zgłoszenia np. na swojej stronie internetowej.
 
Zgłoszenie można złożyć w Urzędzie Gminy:
 • w wersji papierowej, które może dostarczyć osobiście lub wysłać je za pomocą przesyłki poleconej lub
 • w wersji elektronicznej poprzez wysłanie go za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą poczty e-mail.
W przypadku złożenia zgłoszenia do gminy w:
 • wersji papierowej dostarczonej osobiście - do wniosku o przyznanie wsparcia należy załączyć skan kopii tego zgłoszenia wraz ze stemplem i wpisaną datą przyjęcia i podpisem osoby przyjmującej dokument w imieniu urzędu gminy,
 • wersji papierowej wysłanej za pomocą przesyłki poleconej - do wniosku o przyznanie wsparcia należy dołączyć skan wysyłanego zgłoszenia wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki do urzędu gminy z pieczątką i datą podmiotu nadającego np. poczty polskiej, w którym nadawcą jest wnioskodawca, a adresatem jest urząd gminy,
 • wersji elektronicznej wysłanej za pomocą ePUAP - do wniosku o przyznanie wsparcia należy dołączyć skan wysyłanego zgłoszenia (czy to w formie pisma ogólnego zawierającego co najmniej treść wykazaną w zgłoszeniu), czy też jako załącznika do pisma ogólnego, które również powinno być dołączone do wniosku) oraz skan urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP) lub urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), w którym nadawcą jest wnioskodawca, a adresatem jest urząd gminy,
 • wersji elektronicznej wysłanej za pomocą poczty e-mail na adres urzędu gminy przez wnioskodawcę - do wniosku o przyznanie wsparcia należy dołączyć treść e-maila, w którym jest uwzględniona pełna treść tego zgłoszenia.

​​​​​​​Na budynku służącym do produkcji rolniczej pokrycie dachowe jest częściowo wykonane z materiałów zawierających azbest, a częściowo z materiałów nie zawierających azbestu. Czy mogę otrzymać wsparcie na wymianę tej części pokrycia dachowego, która jest wykonana z materiałów zawierających azbest?

Tak. Wsparciem mogą być objęte również przedsięwzięcia dotyczące wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na których w przeszłości były wykonywane doraźne prace remontowe lub naprawce związane z częściową wymianą pokrycia dachowego. Zachowany powinien być równocześnie warunek dotyczący wymiany pokrycia dachu na całym budynku, tj. po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia na budynku tym nie może znajdować się pokrycie dachowe wykonane z materiałów zawierających azbest, a wsparcie w takich sytuacjach może obejmować tylko powierzchnię gdzie doszło do wymiany eternitu w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Kto może składać wniosek o wparcie na wymianę dachu z azbestu? Jaki limit obowiązuje każdego wnioskodawcę? Jak wygląda procedura ubiegania się o wymianę pokryć dachowych z azbestu? Kiedy ARiMR planuje kolejne nabory wniosków na wymianę azbestowych dachów? CZYTAJ TUTAJ
źródło: ARiMR
fot.: gov.pl
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 11:04