StoryEditor

Wymiana azbestowego dachu z KPO a przekazanie gospodarstwa następcy

Rolnicy nie tylko muszą dbać o produkcję żywności, ale także o ochronę zdrowia i środowiska. Jednym takich wyzwań jest wymiana starych dachów z azbestu. Można to zrobić przy wsparciu z KPO. Co jednak gdy podczas trwania programu nastąpi przekazanie gospodarstwa?
10.07.2024., 10:51h

 Azbest, stosowany w przeszłości do pokryć dachowych, jest materiałem, którego szkodliwość dla zdrowia ludzkiego została już dawno potwierdzona. Z tego względu, wiele gospodarstw rolnych stoi przed koniecznością jego wymiany na bardziej bezpieczne i ekologiczne rozwiązania.

Wymiana dachu z azbestu z KPO

W odpowiedzi na te potrzeby, uruchomiono programy dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Wielu rolników złożyło wnioski  w ramach poprzednich naborów. Wątpliwości wzbudziły jednak niejasne przepisy w zakresie przekazania gospodarstwa następcy, przy wcześniejszym skorzystaniu ze wsparcia na wymianę pokryć. Wielkopolska Izba Rolnicza w piśmie do MRiRW zwróciła niedawno uwagę, iż czytając przepisy można odnieść wrażenie, że przekazanie takie nie jest możliwe.

Wymiana dachu a przekazanie gospodarstwa nastepcy

Resort rolnictwa ustosunkował się do pisma WIR. Wskazał na konkretne paragrafy z umowy, które mówią wprost, w jaki sposób przekazanie gospodarstwa jest możliwe w zależności od tego na jakim etapie jest inwestycja. Chodzi o § 13 umowy o objęcie przedsiębiorstwa wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego wprost opisuje wstąpienie w prawa i obowiązki Ostatecznego odbiorcy wsparcia. W ust. 1 określono, że w przypadku, gdy przyznane wsparcie nie zostało w całości wypłacone, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod pewnymi warunkami może przyznać je następcy prawnemu ostatecznego odbiorcy wsparcia albo nabywcy nieruchomości.

Wsparcie to może zostać przyznane pod warunkiem, iż nabywca spełni warunki wypłaty wsparcia, przejmie zobowiązania oraz złoży (z wykorzystaniem PUE) wniosek następcy prawnego o przyznanie wsparcia w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności, przy czym Ostateczny odbiorca musi wcześniej zgłosić do Agencji zamiar zbycia nieruchomości.

Przeniesienie własności nieruchomości, na której wymieniono dach

W ust. 9 określono natomiast możliwość przeniesienia własności nieruchomości, na której realizowano przedsięwzięcie, po wypłacie całości wsparcia. W przypadku zaistnienia, po wypłacie całości wsparcia, w okresie 3 lat liczonym od dnia zawarcia umowy uzasadnionych okoliczności, Ostateczny odbiorca wsparcia może wystąpić do Agencji o wyrażenie zgody na:

1) przeniesienie własności lub posiadania nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie wraz z przeniesieniem własności lub posiadania nabytych dóbr objętych przedsięwzięciem albo przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych przedsięwzięciem;

2) zmianę postanowień umowy dotyczących zobowiązań Ostatecznego odbiorcy wsparcia określonych w § 4 pkt 11, na warunkach określonych w ust. 10-15

W takim przypadku, Ostateczny odbiorca wsparcia zgłasza Agencji zamiar dokonania przeniesienia własności nieruchomości, wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi dokumentami przed planowaną zmianą. Tryb postępowania w wyżej wymienionych przypadkach opisany został szczegółowo w § 13 zawartej umowy.

Ważne terminy przekazania gospodarstwa następcy

Resort zwrócił również uwagę, iż § 4 punkt 11, dotyczący nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, na które wypłacono wsparcie, co najmniej do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia zawarcia umowy, wyłącza się sytuację czasowego przenoszenia własności na zabezpieczenie wierzytelności jako formy zabezpieczeń kredytów/pożyczek udzielanych na realizację przedsięwzięcia i oraz zapisy z § 13. Co za tym idzie, w uzasadnionych przypadkach nie ma przeszkód do przeniesienia prawa własności nieruchomości na następcę rolnika.

 

Agata Stachowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. lipiec 2024 02:59