StoryEditor

Wymiana pokryć dachowych z azbestu – odpowiedzi MRiRW na najczęściej zadawane przez rolników pytania

Ważne informacje dot. wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, resort rolnictwa przekazał Małopolskiej Izbie Rolniczej.
19.12.2022., 11:12h
1. Czy konieczne jest, aby wymiany pokrycia dachowego z azbestu wykonała profesjonalna firma, czy też rolnik może przeprowadzić wymianę systemem gospodarczym?
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. Przepisy rozporządzenia ani regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem nie określają wykonawcy robót budowlanych związanych z montażem nowego pokrycia dachu i w związku z tym przedsięwzięcie może być wykonane zarówno przez wyspecjalizowanego wykonawcę, jak również przez samego wnioskodawcę.

2. Czy zdjęty z dachu eternit musi zostać niezwłocznie zutylizowany, czy też istnieje możliwość, aby pozostał zabezpieczony w gospodarstwie np. na palecie w oczekiwaniu na dofinansowanie jego utylizacji?
W ramach wsparcia nie ma obowiązku udokumentowania utylizacji azbestu. Niemniej jednak, w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem określono, że jednym z załączników do wniosku o udzielenie wsparcia jest kopia pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji. Wymieniony powyżej dokument składany jest w celu poinformowania gminy o ilości azbestu, który powstanie w wyniku realizacji planowanej inwestycji, a złożenie wspomnianego dokumentu w gminie nie oznacza konieczności udowodnienia przez rolnika, że gmina zapewniła odbiór i utylizację zdjętego pokrycia dachu zawierającego azbest, jak również nie wyklucza możliwości, aby rolnik we własnym zakresie zorganizował odbiór i utylizację zdemontowanego pokrycia dachu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Informujemy również, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawnioskował do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o kontynuację ww. programu priorytetowego. Obecnie, NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) pracuje nad ewaluacją i zmianami ww. programu priorytetowego, mającymi na celu zwiększenie budżetu na rok 2023 oraz uruchomienie kolejnego naboru wniosków na lata 2024-2026, przy zapewnieniu adekwatnego budżetu. Działania te pozwolą na finansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest, które to działania niewątpliwie łączą się ze wsparciem na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

3. Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo i składają wnioski obszarowe, a przepisali aktem notarialnym budynki z dożywotnim użytkowaniem tych budynków nie mogą skorzystać z pomocy, ponieważ nie są właścicielami budynków (nie posiadają aktu notarialnego, co jest wymagane we wniosku). Wnosimy o uznanie takich przypadków jako uzasadnione przyznanie pomocy.
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik, lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Ponadto, taka osoba musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
  • być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
  • być pełnoletnia.
W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem doprecyzowano, że do wniosku dołącza się dokument albo dokumenty potwierdzające własność do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, z wyjątkiem przypadków, gdy stan prawny do nieruchomości jest możliwy do ustalenia na podstawie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Oznacza to, że wnioskodawca musi udowodnić na podstawie dokumentów, że jest prawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

źródło: MIR
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 12:23