Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Pytanie: Przez sześć miesięcy byłem członkiem zarządu grupy producenckiej. Niedawno otrzymałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności solidarnej za zaległości spółki. Czy jako były członek zarządu spółki mogę odpowiadać za jej zobowiązania?
30 kwietnia 2020, 09:09
Odpowiedź: Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe przewidziana jest przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2019 r., poz. 900 t.j. Zgodnie z przepisami art. 116 ustawy, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Odpowiedzialność ta obejmuje tylko zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu i dotyczy również byłych członków zarządu.

Jeżeli zatem w czasie pełnienia funkcji członka zarządu przez określoną osobę powstała zaległość podatkowa, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność ze spółką oraz pozostałymi członkami zarządu. I to nawet, jeżeli przestała już pełnić funkcję członka zarządu.

Od tej odpowiedzialności można się zwolnić wyłącznie poprzez wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, albo gdy niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy. Wreszcie, jeżeli wskaże się mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jak wynika z powyższego, Czytelnik może zostać obciążony solidarną odpowiedzialnością za zaległości spółki, jeżeli pełnił funkcję członka zarządu w czasie, gdy powstała zaległość i nie zgłosił w odpowiednim momencie upadłości spółki lub nie ponosi winy za jej niezgłoszenie.

adwokat Mikołaj Pomin
 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)