StoryEditor

Pomoc suszowa 2022: Wnioski o szacowanie strat w aplikacji tylko do 31 października!

Ważna informacja dla wszystkich rolników, którzy chcą złożyć wnioski o wsparcie suszowe w ARiMR. Tylko dziś do północy (31.10.2022 r.) można wypełnić wniosek o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym w specjalnej aplikacji suszowej. Wypełnienie i wysłanie tego wniosku w aplikacji jest konieczne by otrzymać protokół i kalkulację zgłoszonych strat. Bez tych dokumentów nie będzie można się ubiegać o wsparcie z ARiMR, a termin naboru mija 15.11. 2022 roku.
31.10.2022., 14:10h
Dla wielu rolników ostatnie dni to wyścig z czasem. Termin wysłania wniosku o szacowanie strat w uprawach mija 31. października o północy, a aplikacja suszowa w ostatnich dniach działała różnie. Jedni gospodarze wypełniali wnioski elektronicznie bez problemu, inne skarżyli się w mediach społecznościowych, że aplikacja się zawiesza w trakcie wypełniania lub nie otwiera się wcale po zalogowaniu.

Walka o wsparcie suszowe za 2022 rok


Ten pośpiech i czasem nerwowość u rolników nie dziwi. Wielu z nich poniosło w tym roku straty w gospodarstwach rolnych i dlatego każda złotówka wsparcia finansowego jest cenna. Jeżeli nie złożą wniosku o szacowanie strat w aplikacji, to nie będą mogli otrzymać protokołu i kalkulacji tych strat, co jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia z ARiMR.

Przypomnijmy, że do 15. listopada br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Pomoc taka przysługuje rolnikowi i jego rodzinie pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów.

Pomoc finansowa będzie dotyczyła szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję):

 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Komu przysługuje pomoc finansowa z ARiMR?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, wsparcie finansowe przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane tylko jednemu członkowi rodziny, któremu został nadany numer identyfikacyjny, decyzją kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego członka rodziny.

CZYTAJ TAKŻE: Kto nie dostanie 5 lub 10 tys. zł wsparcia z ARiMR?

Gdzie można pobrać formularze wniosków o przyznanie wsparcia?


Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5 lub 10 tys. zł można pobrać ze strony internetowej Agencji. Dla wygody naszych Czytelników zamieszczamy je także poniżej:

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja PDF

- Formularz wniosku o przyznanie jednorazowego wsparcia z ARiMR - wersja edytowalna


Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie wsparcia z ARiMR należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.


Jaka będzie wysokość udzielonego wsparcia?

Proponowanymi stawkami pomocy finansowej są:

1) 10 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo
2)  5 000 zł – w przypadku gdy utrata płynności finansowej dotyczy rodziny w której gospodarstwie rolnym powstały szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Średnia roczna produkcja rolna ustalana jest na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy takich danych lub dokumentów zabraknie, obliczenia zostaną ustalone na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Budżet środków przeznaczonych na program pomocowy wynosi 450 mln zł. Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca 450 mln zł, do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący. To oznacza, że finalna kwota pomocy może ulec zmniejszeniu od kwot odpowiednio 5 lub 10 tys. zł.

Czy rolnicy zdążą złożyć w ARiMR wnioski o 5 lub 10 tys. wsparcia suszowego?


Mimo, że występują problemy z aplikacją, wnioski generalnie udaje się przesyłać za jej pomocą do urzędów wojewódzkich właściwych dla miejsca zamieszkania rolnika. Jak udało nam się dowiedzieć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wnioski o szacowanie strat są szacowane na bieżąco. W przypadku oszacowania strat na poziomie poniżej 30% wartości całej produkcji rolnej, kalkulacja tych strat zostaje odesłana do rolnika bardzo szybko w aplikacji suszowej. W przypadku, gdy te straty przekraczają 30% wówczas czekać na protokół trzeba dłużej, ponieważ wymagają one zatwierdzenia przez Wojewodę. 

Urzędnicy, z którymi udało nam się porozmawiać zapewniają, że wszystkie wnioski o szacowanie strat powinny zostać rozpatrzone do 10.11., a zatem rolnicy powinni zdążyć złożyć wnioski o wsparcie w ARiMR terminie do 15.11. 2022 roku. Zapytaliśmy także resort rolnictwa czy istnieje możliwość wydłużenia naboru wniosków w ARiMR w przypadku gdyby rolnicy nie otrzymali na czas dokumentów z urzędów wojewódzkich. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, to zaraz o niej poinformujemy na naszym portalu.

Czy będzie wsparcie suszowe z de minimis za 2022 rok?


Te 5 lub 10 tys. zł wsparcia z ARiMR to tak naprawdę pomoc doraźna dla rolników. Straty w wielu gospodarstwach są znacznie większe, dlatego rolnicy dopytują, czy ARiMR uruchomi także wsparcie suszowe do każdego hektara strat z puli de minimis.

Jak informował ostatnio wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, rząd rozważa takie wsparcie, ale limit pomocy de minimis jest wyczerpany i odnowi się częściowo dopiero w styczniu 2023 roku. A zatem nawet jeżeli nabór wniosków o wsparcie odbędzie się jeszcze w tym roku, to rolnicy nie otrzymają pieniędzy wcześniej niż na początku 2023 roku. 

Będziemy ten temat monitorować i informować na bieżąco na naszym portalu.
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 05:49