StoryEditor

Zmiany w władzach Grupy Azoty. Jaka będzie nowa strategia spółki i ceny nowozów? Prezes napisał list

Od czasu zmiany władzy w Polsce było wiadomym, że zmienią się także władze w kontrolowanych przez Państwo spółkach. Dziś nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zdecydowało o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Czy ta kluczowa na krajowym rynku nawozów spółka podejmie nowe działania w celu konkurowania z produktami importowanymi do Polski? Prezes Grupy Azoty napisał list.
14.02.2024., 22:56h

W środę 14 lutego br. Grupa Azoty w oficjalnym komunikacie poinformowała o zmianach, które zaszły w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Odwołanie członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. 

- 14 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zdecydowało o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia - czytamy w komunikacie.

Jakie to zmiany? Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. odwołani zostali:

 • Magdalena Butrymowicz,
 • Monika Fill,
 • Bartłomiej Litwińczuk,
 • Michał Maziarka.

Ale to nie koniec zmian.

- Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Azoty S.A. otrzymała od swojego akcjonariusza – Skarbu Państwa - zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce zgłoszonego wcześniej jako kandydata do Rady Nadzorczej Pana Artura Rzempały. O zgłoszonych kandydaturach przez Skarb Państwa Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2024 z 9 lutego 2024 roku - informuje Grupa Azoty.

Tym samym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

 • Hubert Kamola,
 • Krzysztof Kołodziejczyk,
 • Artur Kucharski,
 • Piotr Marciniak,
 • Mirosław Sobczyk.

Nowy Przewodniczący i Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A.

Jednocześnie z ww. osób uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Hubert Kamola.

Obecny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 • Hubert Kamola – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Kołodziejczyk - Członek Rady Nadzorczej
 • Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Marciniak - Członek Rady Nadzorczej
 • Mirosław Sobczyk – Członek Rady Nadzorczej
 • Robert Kapka – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników spółki
 • Janusz Podsiadło – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników spółki
 • Roman Romaniszyn - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników spółki

Jak informuje Spółka, nowo powołani Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

- Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czytamy w komunikacie Grupy Azoty S.A.

Prezes Grupy Azoty S.A. publikuje list z informacją o sytuacji w spółce

Także dziś prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc opublikował list, w którym przedstawia aktualną sytuację Spółki oraz wyzwania na rynku nawozów, z którymi firma Grupa Azoty musiała się mierzyć w ostatnich miesiącach i latach.

- Po rekordowych wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę Azoty w latach 2021-2022 od ostatnich miesięcy 2022 r. wyniki naszych Spółek pozostają pod silnym, rynkowym wpływem zawirowań wywołanych agresją Rosji na Ukrainę. Nadal trwająca wojna oraz jej rynkowe konsekwencje mocno wpływają na zmienność cen oraz dostępność najważniejszych surowców wykorzystywanych przez spółki Grupy Kapitałowej - w tym przede wszystkim gazu ziemnego w Europie, którego ceny notowały rekordowo wysokie poziomy oraz dużą i nieprzewidywalną zmienność. Czynniki te wraz z inflacją oraz rosnącymi kosztami surowców energetycznych, przekładały się na ceny końcowych produktów we wszystkich segmentach biznesowych. W konsekwencji obserwowaliśmy zmniejszony popyt na rynkach produktów spółek Grupy Kapitałowej oraz rynkach dalszego przetwórstwa. Zakłócona równowaga popytowo-podażowa na rynku europejskim spowodowała, że wielu producentów z Unii Europejskiej podejmowało decyzję o czasowym wstrzymywaniu pracy poszczególnych instalacji oraz zamykaniu linii produkcyjnych pracujących często od wielu dziesięcioleci - pisze prezes Hinc.

Jak dodaje, decyzje o czasowych ograniczeniach produkcji podejmowane były również przez Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej od połowy 2022 roku.

Prezes Hinc: Ceny większości produktów były na niższym poziomie niż przed rokiem

Jak wyjaśnia prezes Grupy Azoty, od III kwartału 2023 roku - w przeciwieństwie do kwartałów poprzedzających obserwowaliśmy wzrost popytu w Segmencie Agro, a także częściowo w Segmencie Chemia.

- W konsekwencji wzrastały w związku ze zwiększonym popytem również wolumeny produkcyjne oraz spadały zapasy, których utrzymywanie wiązało się z dużym ryzykiem wynikającym z dynamicznie zmieniających się cen surowców. Ceny większości produktów spółek Grupy Kapitałowej w związku z sytuacją rynkową, były niestety na istotnie niższym poziomie niż przed rokiem. Co istotne w III kwartale 2023 roku spadek cen produktów nie był jeszcze rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i nadal niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż. W związku z trudną, nieprzewidywalną sytuacją rynkową od początku 2023 roku Grupa Azoty transparentnie komunikuje rynkowi kapitałowemu informacje w postaci comiesięcznych publikacji o szacunkowych wolumenach produkcyjnych zrealizowanych w miesiącu poprzedzającym. Na ich podstawie interesariusze mogą zaobserwować, że w IV kwartale 2023 roku odnotowaliśmy pozytywny trend w poziomach produkcji nawozów oraz produktów w segmencie OXO - tłumaczy Tomasz Hinc.

Wysokie koszty produkcji nawozów są największym problemem

W ocenie prezesa Grupy Azoty największym wyzwaniem dla firm w naszych branżach, produkujących na terenie Unii Europejskiej nadal pozostają wysokie koszty energii, zdecydowanie wyższe niż na innych kontynentach oraz niekontrolowany napływ tanich produktów ze wschodu i Azji do Unii Europejskiej, co widać w szacunkowych poziomach produkcji raportowanych przez Grupę Azoty w obszarze tworzyw i mocznika.

- Wysokie koszty energii i wysoki poziom importu spoza Europy destabilizują rynek Unii Europejskiej na którym odnotowujemy zwiększoną obecność nawozów z Rosji pomimo trwającej agresji Rosji na Ukrainę. Pomimo kumulacji wielu niekorzystnych czynników rynkowych, należy podkreślić, że Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie swoje zobowiązania - w tym w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności. To m.in. rekordowe wyniki finansowe wypracowane w latach poprzednich pozwoliły Grupie Azoty przetrzymać ten wymagający czas na rynku europejskim. Zarząd Spółki podejmuje liczne działania w celu poprawy efektywności ekonomicznej Spółek Grupy Azoty oraz poprawy wyników finansowych z zachowaniem dyscypliny kosztowej - informuje prezes Hinc.

Pomysł na obniżenie kosztów produkcji nawozów

Jak czytamy w liście Tomasza Hinca, w obliczu aktualnej sytuacji rynkowej Zarząd Grupy Azoty kontynuuje działania nakreślone w Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030.

- Zgodnie z kluczowym projektem Strategii „Zielone Azoty”, dążymy do tego by łączna moc nowych OZE w 2030 roku w Grupie Kapitałowej osiągnęła blisko 380 MW. Zmierzamy do ograniczania kosztów zakupu energii oraz kosztów emisji, aby osiągnąć średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 40 proc. do 2030 roku. Podejmujemy działania, aby emisja CO2 względem 2020 roku została zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent dla emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku zużycie węgla w Grupie Azoty zostanie zredukowane o 65 proc. w stosunku do roku 2020 - zapewnia prezes Grupy Azoty S.A.

Jak dodaje, ważnym projektem w obszarze źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych jest budowa elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy blisko 270 MWp. W przypadku pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy możliwe będzie zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka, która po uruchomieniu będzie największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce.

- Spółki Grupy Kapitałowej rozważają również możliwe scenariusze rozwoju energetyki opartej na MMR/SMR, a jednym z nich jest rozpoczęta współpraca Grupy Azoty Police z USNC i Hyundai Engineering w obszarze badawczego reaktora MMR - obiektu szkoleniowego, badawczego i testowego, który może zostać podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektami przemysłowymi dwóch fabryk Grupy Azoty w Policach. Projekt ten będzie realizowany przy zaangażowaniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Docelowo współpraca może pozwolić na opracowanie planu wdrożenia i wykorzystania energii jądrowej w procesach chemicznych i przy wytwarzaniu pary oraz wodoru w obiektach Grupy Azoty i ograniczyć koszty energetyczne - zaznacza Tomasz Hinc.

Jakie są aktualne ceny nawozów w Polsce?

Od kilku miesięcy na portalu topagrar.pl systematycznie co tydzień publikujemy aktualne ceny nawozów oferowane przez krajowych handlowców rolnikom. Dodatkowo od 7. lutego uruchomiliśmy specjalny Nawozowy Serwis Cenowy, dzięki któremu każdy może otrzymywać aktualne ceny w wiadomości SMS na swój telefon razem z linkiem do komentarza eksperta.

Aby zapisać się na tę usługę kliknij w NAWOZOWY SERWIS CENOWY.

Sprawdź teraz aktualne ceny nawozów w Polsce i innych krajach!

 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. kwiecień 2024 14:46